Ранг листа по јавен оглас за запишување на кофинансирана приватна специјализација во согласност со програмата за кофинансирање на специјализации и супспецијализации

grb-na-rm

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Врз основа на член 9 од Правилникот за начинот на бодирање за селекција на здравствените работници и здравствените соработници кои не се вработени во јавна здравствена установа и се пријавиле на јавен оглас за запишување на кофинансирана приватна специјализација во согласност со програмата за кофинансирање на специјализации и супспецијализации бр.22-2170/1 од 10. 03.2016 година., по завршување на полагањето се изврши бодирање и согласно бодирањето од кандидатите пријавени на Јавниот оглас за за запишување на кофинансирана приватна специјализација бр.22/1350/1 , објавен на 15.02.2016 год, беше составена следната

Р А Н Г  Л И С Т А (Линк до ранг листата)

 
Незадоволните кандидати имаат право на увид во сопствената документација од спроведеното полагање во рок од седум дена од денот на објавувањето на оваа ранг листа.Оваа ранг листа се објавува на огласната табла и веб страната на Министерството за здравство.

 

                                                                                                                             МИНИСТЕР

11.02.2016 год.                                                                                             Никола Тодоров

Скопје

Share This Article :

Related Posts

Остави коментар