Day: октомври 9, 2017

ПРОДОЛЖЕН ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА УЧЕСТВО НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ВО РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ХИВ/СИДА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2017 ГОДИНА

Врз основа на член 55 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) Mинистерот за здравство ја донесе следната  Во согласност со Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА во Република Македонија за 2017 година (Службен весник на РМ, бр. […]