Day: декември 19, 2019

ПРИВАТНИТЕ СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ – СТОМАТОЛОЗИ ОД КОНКУРСИТЕ 2018 И 2019, КОИ ИЗРАЗУВААТ ИНТЕРЕС ЗА МЕСЕЧЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ДА ДОСТАВАТ ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕКУ АРХИВА ВО МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Приватните специјализанти – стоматолози од конкурсите 2018 и 2019, кои изразуваат интерес за месечен паричен надоместок да достават документација преку архива во Министерство за здравство. Специјализантите треба да достават: – Пополнет формулар (во прилог) – Потврда од агенција за вработување доколку се невработени или М1/М2 образец доколку се вработени – Копија од решение за специјализација […]