21 ДОКУМЕНТ

ДОКУМЕНТИ

ЛИНК

1 Стратешки план на министерствата и другите органи на државната управа Стратешки план
2 Буџет Буџет
3 Усвоени извештаи за реализација на Буџетот Усвоени извештаи за реализација на Буџетот
4 Ревизорски извештаи Извештаи
5 План за јавни набавки, со сите измени и дополнувања План за јавни набавки
6 Правилник за внатрешна организација Правилник
7 Органограм за внатрешна организација Органограм
8 Правилник за систематизација на работните места Правилник
9 Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон Список на вработени

Листа на посебни советници

10 Консолидирани текстови од закони и подзаконски акти во надлежност на секое министерство Закони и подзаконски акти
11 Обрасци што ги користат граѓаните при доставување на поднесоци до министерствата за остварување на нивните права, а особено обрасци на барања од граѓаните за издавање на реални акти, за оние министерства коишто ги издаваат Обрасци
12 Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти
13 Листа на информации од јавен карактер Листа на информации од јавен карактер
14 Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер
15 Правилник за заштитено внатрешно пријавување Правилник за заштитено внатрешно пријавување
16 Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување
18 Контакт телефон и е-маил од министерството за генерални прашања Контакт

contact#zdravstvo.gov.mk*

pr#zdravstvo.gov.mk*(контакт меил за новинари)

*За испраќање на маил, наместо # користете @

19 Листа на активни регистри што ги водат министерствата, /
20 Биографии од Министерот, Заменик министерот и Државниот секретар Биографија министер

Биографија заменик министер

Биографија државен секретар

21 Најава на месечни настани или онлајн календар Вести, соопштенија и  најави