Објавено на ноември 4, 2015

Анкети – Април 2015 година

 

 1. Анкета – МојТермин, Април 2015
 2. ЕВАЛУАЦИЈА НА КВАЛИТЕТ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ – (ТАЕН ПАЦИЕНТ – ОПШТИ БОЛНИЦИ) Maj 2015 – Табела
 3. ЕВАЛУАЦИЈА НА КВАЛИТЕТ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ – (ТАЕН ПАЦИЕНТ – ОПШТИ БОЛНИЦИ) Maj 2015
 4. ЕВАЛУАЦИЈА НА КВАЛИТЕТ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ – (ТАЕН ПАЦИЕНТ-ЗДРАВСТВЕНИ ДОМОВИ) Maj 2015 – Табела
 5. ЕВАЛУАЦИЈА НА КВАЛИТЕТ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ – (ТАЕН ПАЦИЕНТ-ЗДРАВСТВЕНИ ДОМОВИ) Maj 2015
 6. ЕВАЛУАЦИЈА НА КВАЛИТЕТ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ – (ТАЕН ПАЦИЕНТ-КЛИНИКИ) Мај 2015 – табела
 7. ЕВАЛУАЦИЈА НА КВАЛИТЕТ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ – (ТАЕН ПАЦИЕНТ-КЛИНИКИ) Мај 2015
 8. Резултати од истражување на задоволството на пациентите на универзитетски клиники (Дел 1)
 9. Резултати од истражување на задоволството на пациентите на универзитетски клиники (Дел 2)
 10. Резултати од истражување на задоволството на пациентите на општите болници
 11. Резултати oд истражување на задоволството на пациентите на здравствените дoмoви
 12. Длабински интервјуа – лекари, Мај 2015