Законски измени во делот на систематските прегледи на вработените

Скопје, 9 февруари 2013  – Подобрување на квалитетот на здравствени услуги од страна на овластените здравствени установи кои ја вршат дејноста медицина на трудот, зајакнување на механизмот на контрола, одредување на стандарниот минимум на здравствени прегледи и воведување глоби за правното и одговорното лице во овластената здравствена установа се основна цел на предложените измени и дополнувања Законот за безбедност […]

Пет клучеви за пoбезбедна храна – Прирачник

Небезбедната храна претставувала здравствен проблем за луѓето уште од времињата кога историјата за прв пат се запишувала и многу проблеми на безбедноста на храната кои се присутни денес не се нови.

Congratulations

The Global Health Program of Distinction Award was just presented to the Andrija Štampar School of Public Health’s “Health- Plan for It” program.  The program is being recognized for its extraordinary accomplishments of institutionalizing evidence-based health planning at the local, district, national and regional levels.  Croatian MIPH graduates who are faculty at the Stampar School initiated the […]

Сектор за секундарна и терциерна здравствена заштита

Секторот за секундарна и терциерна здравствена заштита го следи системот, организацијата и развојот на секундарната здравствена заштита, го следи системот, организацијата и развојот на секундарната здравствена заштита, ги следи и проучува позитивните искуства во развојот на секундарната здравствена заштита во развиените земји, за развојот и планирањето на болничката здравствена заштита; и воведување на современа здравствена […]

Сектор за нормативно – правни и управни работи

Секторот за нормативно – правни  и управни работи подготвува нацрти на закони и подзаконски акти од областа на здравството, проучува прописи од областа на здравството; подготвува анализи, информации, извештаи и мислења; разменува информации, мислења и искуства во соработка со другите органи на управата и води управни постапки за основање и статусни промени на здравствените установи. Секторот  […]

Клиниката за уво, нос и грло со реновиран педијатриски оддел и нов ултразвучен скалпел

Скопје, 20 декември 2012  – На Клиниката за уво, нос и грло денеска е промовиран комплетно реновиран Оддел за педијатриска оториноларингологија и е промовиран нов апарат – ултразвучен скалпел (кој во истовремено сече и го заздравува ткивото и децата многу полесно ги поднесуваат операциите) за безболно вадење крајници, дониран од Министерството за здравство. Реновирањето на […]

За проектот

Во рамките на имплементацијата на Декадата на Ромите 2005-2015 и Стратегијата за Ромите во Република Македонија, во 2010 година Министерството за здравство во соработка граѓанскиот сектор започна со имплементација на Проектот “Ромски здравствени медијатори“. Овој проект има за цел надминување на бариерите во комуникацијата меѓу ромската популација и здравствените работници, идентификување на лицата и семејствата, […]

Сектор за здравствено осигурување, следење и надзор на работата на ФЗОМ

Секторот се состои од две одделенија и тоа: –       одделение за здравствено осигурување –       оделение за следење и надзор на работата на ФЗОМ Главна цел на секторот е подобрување во остварувањето на правата од здравственото осигурување на осигурениците и поголема ефикасност на системот на здравствено осигурување, донесување на поефикасни законски решенија за правата на осигурениците […]

Сектор за финансиски прашања

Секторот за финансиски прашања има за цел да ги следи и применува законите и подзаконските акти од областа на буџетското и материјалното – финансиско работење, управување со јавните средства на законски, правилен, етички, економичен, ефективен и ефикасен начин, врши правилно евидентирање на финансиските трансакции и навремено финансиско известување и следење на резултатите од работењето. Врши подготовување […]

Сектор за управување со човечки ресурси

Секторот за управување со човечки ресурси ги врши работите кои се однесуваат на методолошка, организациска и техничка поддршка во изработка на актите за внатрешна организација и систематизација на работните места, планирање и екипирање на човечките ресурси, пополнување на работните места преку вработување со јавен или интерен оглас, прераспоредување, воведување во работата и менторство, оценување на […]