Сектор за стоматолошка заштита

Во рамките на Секторот функционираат 2 одделенија: одделение за превентивна и примарна стоматолошка заштита и одделение за секундарна и терциерна стоматолошка заштита. Секторот е надлежен за организација, креирање здравствени политики, следење и евалуација на системот за стоматолошка здравствена заштита во Република Македонија на сите нивоа. Во рамките на своите надлежности, предлага одредени мерки за унапредување […]