ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Службени лица за посредување со информации и за давање правна помош на иматели и на баратели на информации од јавен карактер во Министерството за здравство се:

Татјана Васиќ-Бозаџиева e-mail: tatjana.vasic@zdravstvo.gov.mk
Стојанчо Стојковски e-mail:  stojanco.stojkovski@zdravstvo.gov.mk
Насуф Ипчја e-mail:   nasuf.ipcja@zdravstvo.gov.mk

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Граѓаните на Република Македонија можат да добијат информација од јавен карактер со пополнување на – Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го симнат тука:

Share This Article :

Related Posts