ЈАВНИ НАБАВКИ

09.07.2021

Министерство за здравство отпочна постапка, за интервентна набавка на Метадон за лицата со болести на зависности во РСМ за јули 2021 година 
Постапката за доделување на договор за јавна набавка е со преговарање без претходно објаввање на оглас. Првичната понудата треба
да ја доставите во архивата на Министерство за здравство најкасно до 14-07-2021 год. до
10:00 чсот. Отворањето на пристигнатите првични понуди ќе се изврши во просториите на Миистерство за здравство, истиот ден на 14-07-2021 година во 10:00 часот, 50-та Дивизија бр. 14 - Скопје. 

Тендерската документација 

 

11.08.2021

Тендер за набавка бр.02ИК-2021: Измени на тендерска документација

PROCUREMENT TENDER NO.02/IK-2021: Change of tender documentation

06.07.2021

Владата на Република Северна Македонија доби мек заем од италијанската Влада за набавка на медицинска опрема во рамките на „Рационализацијата на управувањето и модернизацијата на биомедицинската технологија во програмата на здравствениот сектор“ и има намера да примени дел од овој мек заем за покривање на трошоци на Договорот за „Набавка, испорака, инсталација,
пуштање во употреба и обука на опрема за болнички и здравствени центри“ до максимален износ од 1.070.000 евра.
ТЕНДЕР ЗА НАБАВКА Бр.: 02/IK-2021

The Government of Republic of North Macedonia has received a Soft Loan from the Italian Government to Supply of Medical Equipment within the “Rationalisation of Managing and Modernisation of biomedical technology in the Health Sector Program” and intends to apply part of this Soft Loan to cover the costs of the Contract for ,,Purchase, delivery, installation,
commissioning and training of Hospital and Health centre equipment,, to a maximal amount of Euro 1.070.000
PROCUREMENT TENDER No: 02/IK-2021

 

25.06.2021
Министерство за здравство отпочна постапка, за интервентна набавка на БупреноРфин за лицата со болести на зависности во РСМ за јули 2021 година 
Ве покануваме, со Ваша понуда да учествувате во постапката. 
Постапката за доделување на договор за јавна набавка е со преговарање без претходно објавување на оглас. Првичната понудата треба да ја доставите во архивата на Министерство за здравство најкасно до 28-06-2021 год. до 10:00 часот. Отворањето на пристигнатите првични понуди ќе се изврши во просториите на Миистерство за здравство, истиот ден на 28-06-2021 година во 10:00 часот, 50-та Дивизија бр. 14 - Скопје. 
Тендерската документација
За дополнителни прашања и информации, Ви стоиме на располагање согласно роковите во тендерската документација

ОДЛУКА за доделување на договор за ЈН (28.06.2021)

План за јавни набавки за 2021 година

09.04.2021

Почитувани,
Во прилог Ви доставуваме изменета тедерска документација за интервентна набавка на Нова медицинска опрема наменета за соодветно спроведување на здравствен третман на пациентите болни од COVID-19, за потребите на Јавните здравствени установи на подрачјето на Град Скопје и одговорите на пристигнатите прашања од економските оператори.

НАПОМЕНА: Ве известуваме дека крајниот рок за доставување на понуди е понеделник, 12.04.2021 година, во 10:00 часот. Јавното отворање ќе се спроведе на истиот ден, понеделник, 12.04.2021 година, во 10:00 часот, во просториите на Министертвото за здравство.

 07.04.2021

Министерство за здравство отпочна нова постапка, за интервентна набавка на Нова медицинска опрема наменета за соодветно спроведување на здравствен третман на пациентите болни од COVID-19.
 
Ве покануваме, со Ваша понуда да учествувате во постапката. 
Постапката за доделување на договор за јавна набавка е со преговарање без претходно објаввање на оглас. Првичната понудата треба да ја доставите во архивата на Министерство за здравство најкасно до 09-04-2021 год. до 12:00 чсот. Отворањето на пристигнатите првични понуди ќе се изврши во просториите на Миистерство за здравство, истиот ден на 09-04-2021 година во 12:00 часот, 50-та Дивизија бр. 14 - Скопје. 
Во прилог Ви испраќаме Тендерската документација, која истовремено можи да ја испечатите и од веб страната на Министерство за здравство (zdravstvo.gov.mk/javni-nabavki). 
За дополнителни прашања и информации, Ви стоиме на располагање. 

МИСЛЕЊЕ БЈН за отпочнување на постапка со преговарање без објавување на оглас
ПОКАНА до можни понудувачи
ТД за набавка на Медицинска опрема

 

 


29.03.2021

Министерство за здравство отпочна постапка, за интервентна набавка на Нова медицинска опрема наменета за соодветно спроведување на здравствен третман на пациентите болни од COVID-19. Ве покануваме, со Ваша понуда да учествувате во постапката.Постапката за доделување на договор за јавна набавка е со преговарање без претходно објаввање на оглас. Првичната понудата треба да ја доставите во архивата на Министерство за здравство најкасно до 01-04-2021 год. до 12:00 чсот. Отворањето на пристигнатите првични понуди ќе се изврши во просториите на Миистерство за здравство, истиот ден на 01-04-2021 година во 12:00 часот, 50-та Дивизија бр. 14 - Скопје.

ОДЛУКА за поништување на постапка за ЈН - преговарање (06.04.2021)
ЗАПИСНИК од отворање на понуди за ЈН (06.04.2021) Одговор на поставени прашања (30.03.2021)
Корегирана тендерска документација (30.03.2021) Тендерска документација Мислење од БЈН за отпочнување на постапка со преговарање без објавување на оглас
10.12.2020

Покана за поднесување понуда за јавна набавка на Тестови за детекција на SARS COVID 2 антиген за потребите на јавно здравствените установи во Република Северна Македонија​

 

06.10.2020
Почитувани,

Министерство за здравство отпочна постапка, за интервентна набавка на Лекови за лекување на ретки болестиВе покануваме, со Ваша понуда да учествувате во постапката. Постапката за доделување на договор за јавна набавка е со преговарање без претходно објаввање на оглас. Понудата треба да ја доставите во архивата на Министерство за здравство најкасно до 13-10-2020 год. до 11:00 чсот. Отворањето на пристигнатите понуди ќе се изврши во просториите на Миистерство за здравство, истиот ден на 13-10-2020 година во 11:15 часот, 50-та Дивизија бр. 14 - Скопје.
Овде можете да ја преземете Тендерската документација

21.10.2020
1. Одлука за избор
2. Известување за доброволна транспарентност - Алкалоид Конс
3. Известување за доброволна транспарентност - ДР Пановски

14.09.2020 Набавка на Тестови и брисеви SARS - CoV2 Апликатицни на Genexpert платформа или еквивалентно за потребите на јавно здравствените установи на РСМ
1. Договор за ЈН 2. Записник од отварање на понудите 3. Записник од преговарање 4. Извештај од спроведена постапка 5. Одлука за избор на ЈН
14.09.2020
Јавна набавка на мотажно-модуларен амбулантско поликлиничкиот оддел за потребите на ЈЗУ Клиника за пулмологија и алергологија во Универзитетскиот Клинички Центар " Мајка Тереза " - Скопје.
Договор за ЈН Записник од отварање на понудите Записник од преговарање Извештај од спроведена постапка Одлука за доделување на ЈН

 

12.06.2020 година

Покана за поднесување понуда за јавна набавка на Тестови и брисеви за SARS-CoV-2 апликативни на Genexpert платформата „или еквивалентно„ за потребите на јавно-здравствените установи во Република Северна МакедонијаТендерска документација

 

 

11.06.2020
 Покана за поднесување понуда за јавна набавка за формирање на монтажно- модуларен амбулантско поликлиничкиот оддел за потребите на ЈЗУ Клиника за пулмологија и алергологија во Универзитетскиот Клинички центар „Мајка Тереза“ – Скопје, со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност Преземи обрасци и тендерска документација (ЛИНК)

 

Јавна набавка за немедицинска опрема за потребите за доопремување на модуларната монтажна болница заради формирање на Регионален Ковид центар во непосредна близина на ЈЗУ Универитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби 

1. Записник од отварање на понудите
2. Извештај од Спроведена постапка
3. Одлука за доделување на ЈН 
4. Договори:
  - Договор Кен Панел
  - Договор Брако
  - Договор Соникс
  - Договор Мебел Годименто

05.05.2020
- Немедицинска опрема за потребите за доопремување на модуларната монтажна болница заради формирање на Регионален Ковид центар во непосредна близина на ЈЗУ Универитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби, со  постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност 
- Покана за поднесување понуда за јавна набавка 

 

Тендерска документација за јавна набавка на Медицинска опрема за потребите на Министерство за здравство на Република Северна Македонија 

19.05.2020
1. Договори
- Договор 1
- Договор 2
2. Записник од отварање
3. Извештај од спроведена постпака
4. Одлука за доделување на ЈН 

16.03.2020
- Корегирана тендерска документација за јавна набавка на Медицинска опрема за потребите на Министерство за здравство на Република Северна Македонија

 

Jавна набавка на Реагенси и потрошен материјал(китови) за 3000 пациенти за вирус COVID19 

14.05.2020
1. Извештај од спроведена постапка
2. Записник од отварање на понудите
3. Одлука за ЈН
 Договор 1
 Договор 2 

06.04.2020 
- Покана за поднесување понуда за јавна набавка на Реагенси и потрошен материјал(китови) за 3000 пациенти за вирус COVID19

 

Јавна набавка на Медицинска опрема за потребите на Министерство за здравство на Република Северна Македонија 

13.05.2020
1. Oдлука за доделување на договор за јавна набавка
2. Ивештај од спроведена постапка
3. Договор 

10.04.2020
- ПОСТАПКА СО ПРЕГОВАРАЊЕ БЕЗ ПРЕТХОДНО ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС ЗА НАБАВКА НА Медицинска опрема  за потребите на Министерство за здравство на Република Северна Македонија 
- Покана за поднесување понуда за јавна набавка на Медицинска опрема  за потребите на Министерство за здравство на Република Северна Македонија 

 

Јавна набавка на стоки, Реагенси и потрошен материјал(китови) за 1000 пациенти за вирус COVID19 

07.05.2020
- Извештај од спроведена постапка
- Записник од отворањето на понудите
- Одлука за доделување на договор за јавна набавка 
- Договор за јавна набавка - Биосистеми МК
- Договор за јавна набавка - ТД Биомедика Дијагностика Скопје

13.03.2020 - Одлука за отпочнување на јавна набавка на стоки, Реагенси и потрошен материјал(китови) за 1000 пациенти за вирус COVID19 - Покана за поднесување понуда за јавна набавка на Реагенси и потрошен материјал(китови) за 1000 пациенти за вирус COVID19 

 

ЈАВНА НАБАВКА НА ДЕЗИНФЕКЦИОНИ СРЕДСТВА ЗА УЧИЛИШТА, ДЕТСКИ ГРАДИНКИ И ЈАВНИ ТОАЛЕТИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

07.05.2020
- Записник од отварање на понудите
- Извештај од спроведената постапка
- Одлука за доделување на јавна набавка
- Договор за јавна набавка - Алкалоид АД Скопје

- ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА ДЕЗИНФЕКЦИОНИ СРЕДСТВА ЗА УЧИЛИШТА, ДЕТСКИ ГРАДИНКИ И ЈАВНИ ТОАЛЕТИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
- БЈН - ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ

 

Јавна набавка на Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем 

07.05.2020
- Извештај од спроведена постапка
- Записник од отворањето на понудите
- Одлука за доделување на договор за јавна набавка 
- Договор за јавна набавка - ДПТУ БРАКО ДОО
- Договор за јавна набавка - ЈБТ АРИ И ТОМ ДООЕЛ

07.04.2020
- ПОСТАПКА СО ПРЕГОВАРАЊЕ БЕЗ ПРЕТХОДНО ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС ЗА Јавна набавка на Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност (Тендерска документација)
- Покана за поднесување понуда за јавна набавка на монтажни контејнери со  постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност 

 

Јавна набавка на заштитни медицински потрошни материјали за справување со состојбата за КОВИД-19 

04.05.2020
1. Одлука за поништување на ЈН
2. Записник од отварање на понудите
3. Извештај од спроведена постапка 

06.04.2020 
- Покана за поднесување понуда за јавна набавка на Заштитни медицински потрошни материјали за справување со состојбата за КОВИД-19

 

26.04.2020
- ДВЕТЕ КОМПАНИИ КОИ ГО ДОБИЈА ТЕНДЕРОТ ЗА НАБАВКА НА 31 РЕСПИРАТОРНА МАШИНА НЕ ИЗВЕСТИЈА ДЕКА НЕМА ДА БИДАТ ВО МОЖНОСТ ДА ГИ ИСПОРАЧААТ РЕСПИРАТОРНИТЕ МАШИНИ, ВО МОМЕНТОВ ИМАМЕ НА РАСПОЛАГАЊЕ ПРЕКУ 130 РЕСПИРАТОРИ, КАПАЦИТЕТИТЕ СЕ ИСПОЛНЕТИ СО НЕШТО ПОМАЛКУ ОД 10% 

14.04.2020
- ИЗВЕШТАЈ од спроведена постапка по Јавен оглас
- ОДЛУКА за избор по Јавен повик
- ЗАПИСНИК од отворање на понуди по Јавен повик
 
08.04.2020
- Јавен повик - за интервентна набавка на респираторни машини заради спроведување на мерките за справување со Коронавирус COVID19 за време на траење на вонредната состојба  (Англиска верзија, преземи ја овде) 
- 1 Одговор на поставено прашање по јавниот повик  (Англиска верзија, преземи ја овде)
- 2 Одговор на поставено прашање по јавниот повик  (Англиска верзија, преземи ја овде) 
- 3 Одговор на поставено прашање по јавниот повик  (Англиска верзија, преземи ја овде) 
- 4 Одговор на поставено прашање по јавниот повик  (Англиска верзија, преземи ја овде) 
- 5 Одговор на поставено прашање по јавниот повик  (Англиска верзија, преземи ја овде) 
- 6 Одговор на поставено прашање по јавниот повик  (Англиска верзија, преземи ја овде)

 

27.03.2020
Известување за доброволна транспарентност - ДОГОВОРИ - ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ОД 2019-NCOV ЕПИДЕМИЈА 
- ДОГОВОР ДПТУ МЕДКОН ДООЕЛ - Скопје
- ДОГОВОР ДПТУ ФАРМА ТРЕЈД ДООЕЛ - Скопје
- ДОГОВОР ДПТУ ХОССАМ ДОО - Скопје
- ДОГОВОР ДТПУ БИ-ЕЛ Инжинеринг ДООЕЛ - Скопје
- ДОГОВОР ДТПУ ФЕНИКС ФАРМ - ДООЕЛ - Скопје

 

02.03.2020
- ИЗВЕСТУВАЊЕ за дополна-исправка на технички спецификација
- Предмет на набавка на лична заштитна опрема од 2019-nCov епидемија
- БЈН - ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ

 

 

ЈАВНИ НАБАВКИ 2018 – 2019 ГОДИНА – УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ

ЈАВНИ НАБАВКИ 2018 – 2019 ГОДИНА – КЛИНИЧКИ И ОПШТИ БОЛНИЦИ


Клиничка болница Адреса Телефон    
ЈЗУ Клиничка болница – Тетово 29 ноември бр.16 (044) 330-002
(044) 335-925
   
ЈЗУ Клиничка болница Штип Љубин Иванов б.б. (032) 605-001    
ЈЗУ Клиничка болница „Д-Р Трифун Пановски“ – Битола Партизанска б.б. (047) 251-211
(047) 243-411
(047) 253-435
   

Општа болница Адреса Телефон    
Градска Општа болница – 8 Септември Ул.Париска, бб 02 3087 400    
Општа болница – Велес Ул.Самоборска, бб 043 231 322    
Општа болница со проширена дејност – Гевгелија Ул.Слободан Митров-Данко, бр.38 034 213 710    
Општа болница со проширена дејност – Дебар Ул.А Леши бр.51 046 831 445    
Општа болница со проширена дејност – Кавадарци Ул.Шишка, бб 043 413 315    
Општа болница – Кичево Ул.Маршал Тито, бб 045 222 151    
Општа болница со проширена дејност – Кочани Ул.Милан Зечевиќ, бр.21 033 247 500    
Општа Болница – Куманово Ул.Борис Кидрич, бб 031 245 460    
Општа Болница – Прилеп Ул.Трајко Трајцан, бб 048 407 000    
Општа болница – Струмица Ул.Младинска, бр.2 034 344 444    
Општа Болница – Охрид Ул.Сирма Војвода, бб 046 262 395    
Општа Болница- Гостивар Ул.Мајор Чеде Филиповски, бр.29 042 212 800    
Општа Болница- Струга Ул.Кеј 8-ми ноември, бб 046 786 008    
ЈАВНИ НАБАВКИ 2018 – 2019 ГОДИНА – ЗДРАВСТВЕНИ ДОМОВИ

Здравствен дом Адреса Телефон    
Битола Ул.Иван Милутиновиќ, бб,
Битола
047 242 675    
Гевгелија Ул. Слободан М.Данко, бр.38,
Гевгелија
034 211 711    
Гостивар Ул.Мајор Чеде Филипоски бр.29,
Гостивар
042 217 242    
Дебар – Нема набавки во овој период  Ул. Амди Леши бр. 50,
Дебар
046 832 473    
046 834 719
Кавадарци Ул. Браќа Миладиновци бр. 11,
Кавадарци
043 414 154    
Кичево Ул. Маршал Тито, бр.42,
Кичево
045 222 120    
Кочани Ул.Милан Зечар, бр.21,
Кочани
033 612 400    
К. Паланка Ул. Св. Јоаким Осоговски бб,
Крива Паланка
031 475 777    
Куманово Ул.Борис Кидрич бр.11,
Куманово
031 422 484    
031 421 199
Охрид Ул.Димитар Влахов, бр.69,
Охрид
046 258 866    
Прилеп Ул.Марксова, бб,
Прилеп
048 428 280    
048 428 184
Струга  Ул. Кеј 8-ми Ноември бб,
Струга
046 783 509    
Струмица Ул.Младинска, бр.2,
Струмица
034 327 920    
Тетово Ул.Мемед Паша Дерела, бр.16,
Тетово
044 356 530    
Велес Ул.Шефки Сали, бр.5,
Велес
043 233 322    
Штип Ул.Христијан Карпош, бб,
Штип
032 391 995    
Берово Ул. Задарска, бр.38,
Берово
033 471 615    
М. Брод Ул. Вук Караџич, бб,
М.Брод
045 274 838    
Валандово Ул. Лазар Колишевски, бб, 034 382 062    
Валандово 043 382 017
Вевчани Вевчани – 6335, Вевчани 046 798 387    
Виница Ул.Јакимовски пат, бб,
Виница
033 361 311    
Делчево Ул.Методи Митевски Брицо, бр.44,
Делчево
033 411 508
033 411 602
   
Д. Хисар Ул.Битолска, бб,
Демир Хисар
047 276 144    
Кратово Ул. Никола Тесла, бр.4,
Кратово
031 481 879    
Крушево Ул.Илинденска, бр.13-а, 048 477 925    
Крушево 048 477 106  
Неготино Ул.Вељко Влаховиќ, бр.9, 043 361 968    
Неготино 043 361 109
Пехчево Ул.Индустриска, бр.6,
Пехчево
033 441 148    
Пробиштип Ул. Јаким Стојковски бб,
Пробиштип
032 483 136    
Радовиш  Ул.Блаже Конески бр. 1,
Радовиш
032 653 131    
Ресен Ул.Кочо Рацин, бб,
Ресен
047 451 413    
Ростуше Ростуше 1254,
општина Маврово
042 478 067    
Св. Николе Ул.Септемвриска, бб.39, 032 443 169    
Св.Николе  
Скопје Бул. Крсте Мисирков бб,
Скопје
02 3134 534
02 3134 485
02 3134 484
   
Железничар – Скопје Ул.Градски ѕид, бб, блок 4, зг.1,
Скопје
02 3134 444    
ЈАВНИ НАБАВКИ 2018 – 2019 ГОДИНА – СПЕЦИЈАЛНИ БОЛНИЦИ

 Специјална болница Адреса Телефон
СБ за Белодробни заболувања и ТБЦ-Лешок, с Лешок с. Лешок 044 384 414
СБ за Белодробни заболувања и туберкулоза – Јасеново Јасеново, Велес 043 245 322
СБ за Ортопедија и трауматологија ‘‘СВ ЕРАЗМО‘‘ – Охрид Ул. Гоце Делчев, бб 046 272 700
СБ по Гинекологија и акушерство – Чаир Ул. Дижонска, бб 02 2611 033
Психијатриска болница – Негорци, Гевгелија с. Негорци, Гевгелија 034 231 072
Психијатриска Болница – Демир Хисар Ул. Битолска, бб 047 276 611
Психијатриска Болница – СКОПЈЕ Ул. Пролетерска, бб 047 276 611
СБ за геријатриска и палијативна медицина „13 Ноември“ – Скопје Ул. Борис Сарафов бр. 129 02 20 31 238
СБ за Нефрологија – Струга Ул.Партизанска, бб 046 782 727
СБ за лекување и рехабилитација на хронични респираторни, неспецифични и алергиски заболувања- Отешево Отешево, Ресен 047 484 496
СБ за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања – Охрид нас. Св.Стефан, Охрид 046 277 700
ЈАВНИ НАБАВКИ 2018 – 2019 ГОДИНА – ИНСТИТУТИ

ЈЗУ Адреса Телефон    
Институт за Белодробни заболувања и туберкулоза Ул.Водњанска, бб 02 3229 166    
Институт за медицина на трудот Бул.2-ра Македонска бригада, бр.43 02 2621 428    
Институт по Белодробни заболувања кај децата – Козле Ул.Козле, бб 02 3085 761    
Институт за трансфузиона медицина Ул.Водњанска, бр.17 02 3226 923    
Институт за јавно здравје Ул.50-та Дивизија бр.6 02 3125 044    
Институт за Физикална медицина и рехабилитација Скопје Ул.Елисије Поповски, бр.28 02 3176 584
ЈАВНИ НАБАВКИ 2018 – 2019 ГОДИНА – ЗАВОДИ
Завод за Рехабилитација на слух,говор и глас Ул.Белградска, бр.15 02 3239 226
Завод за Рехабилитација на слух,говор и глас – Битола Ул.Елпида Караманди, бр.28 047 224 479

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.