ОГЛАСИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Последна промена 06.12.2019 година

  1. Оглас за вработување на здравствени работници – ЈЗУ Геронтолошки завод  – 13 Ноември, Скопје  (Датум на објава 13.12.2017 година)
  2. Државен советник за здравствен менаџмент и здравствена политика – Министерство за здравство (Датум на објава 19.12.2017 година)
  3. Oглас за искажување интерес за работа во Проектна единица за имплементација на Проектот  за реконструкција и доградба на јавните здравствени установи во РМ (Датум на објава – 06.09.2018)
  4. ОГЛАС за работа на проект во рамки на ИПА меѓугранична соработка со Грција: EX-INFO: Унифициран информатички систем за размена на информации меѓу единиците во примарната здравствена заштита во меѓуграничниот регион (Датум на објава – 28.09.2018)

ОДЛУКИ ЗА ИЗБОР

  1. Објавена на 06.12.2019 година.

  2. Објавена на 13.12.2019 година.

ЛИНК ДО ИНТЕРНИ ОГЛАСИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ