Подзаконски акти

Последна промена: 17.08.2016

 1. Правилник за начинот на пристап, дистрибуција, издавање, користење, чување и заштита на податоците од интегрираниот здравствен информатички систем
 2. Тарифник за утврдување на висината на надоместокот за користење и за уви на податоците од интегрираниот здравствен информатички систем
 3. Правилник за потребниот простор, опрема и стручен кадар за основање, почнување со работа и вршење на здравствена дејност во здравствени установи
 4. Уредба за мрежа на медицина на трудот
 5. Правилник за видот, начинот на водење и содржината на записникот за одржан лекарски колегиум и за начинот и времетраењето на чување на записникот за одржан лекарски колегиум
 6. Правилник за начинот на видеоснимање на медицински интервенции и за начинот и времетраењето на чување на видеоснимките
 7. Правилник за изменување на правилникот за поблиските критериуми, висината и начинот на исплата на паричната награда на здравствените работници и здравствените соработници јавните здравствени установи
 8. Правилник за висината на трошоците на постапката за оценување на исполнувањето на условите во однос на просторот и/или опремата за основање здравствена установа и за донесување решение за дозвола за работа на здравствена установа
 9. Уредба за поблиските критериуми во однос на просторот, кадарот и опремата за земање, пресадување и разменување на органите и ткивата, за потребниот простор, опремата и кадарот што треба да ги обезбеди здравствената установа при земање, пренесување, разменување и чување на органи и ткива од човечкото тело заради лекување
 10. Уредба за мрежата на здравствени установи
 11. Исправка на уредбата за мрежата на здравствени установи
 12. Правилник за поблиските услови по однос на просторот, стручниот кадар и опремата што треба да ги исполнуваат здравствените установи за спроведување на постапките на биомедицинско потпомогнато оплодување
 13. Правилник за видовите на индикаторите за квалитет на здравствената заштита (Сл. весник 127/12)
 14. Правилник за регистрација на согласности за спонзорства и донации на здравствените работници односно здравствените соработници
 15. Правилник за формата и содржината на барањето за донесување решение за дозвола за почнување со работа на здравствена установа и за формата и содржината на барањето за донесување решение заради неиздадено решение, односно заради недонесување решение за одбивање на барањето за издавање решение за дозвола за почнување со работа на здравствена установа
 16. Правилник за најнискиот износ за надоместок за лиценца за вршење на здравствена дејност во мрежата на здравствени установи и за најнискиот износ на закупнина за закуп на простор и опрема на јавна здравствена установа
 17. Правилник за начинот на признавањето и потребната документација за признавање на специјализациите и супспецијализациите завршени во странство, како и начинот на водењето на евиденцијата на признаените специјализации и супспецијализации завршени во странство
 18. Правилник за поблиските критериуми, висината и начинот на исплата на паричната награда на здравствените работници и здравствените соработници вработени во јавните здравствени установи
 19. Правилник за содржината на програмата и начинот на полагање на испитот за директор на јавна здравствена установа, како и формата и содржината на образецот на уверението
 20. Правилник за ценовникот и начинот на вршењето на дополнителната дејност на здравствените работници
 21. Правилник за просторот, опремата и кадарот за здравствените пунктови
 22. Правилник за висината на трошоците за судско-медицинската обдукција на умрено лице
 23. Правилник за начинот на пресметување на пондерот за бодовите за просечниот успех на кандидатот постигнат во високото образование
 24. Правилник за имунопрофилакса, хемиопрофилакса, лицата кои подлежат на овие мерки, начинот на изведување и водење на евиденција и документација
 25. Правилник за видот, формата и содржината на образецот за водење на медицинскиот дневник
 26. Правилник за начинот на бодирање за селекција на здравствените работници и здравствените соработници кои не се вработени во јавна установа и се пријавиле на јавен оглас  за запишување на кофинансирана приватна специјализација во согласност со програмата за кофинансирање на специјализации и супспецијализации
 27. Правилник за формата и содржината на писменото известување за непочитување на термин закажан преку електронската листа на закажани прегледи и интервенции од страна на здравствен работник кој дава специјалистичко-консултативни услуги
 28. Правилник за потребниот простор, опрема и стручен кадар за основање, почнување со работа и давање на услуги на комплементарна и алтернативна медицина во установите за комплементарна и алтернативна медицина
 29. Правилник за просторот, опремата и кадарот потребен за вршење на здравствена дејност оптометрија кај правни лица – специјализирани продавници кои вршат промет на мало со медицински средства запишани во регистарот на специјализирани продавници за медицински средства и кај правни лица – трговски друштва кои вршат дејност очна оптика
 30. Правилник за начинот на пријавување за полагање и начинот на полагање на стручен испит на здравствените работници со високо образование, бројот на поставени прашања и практични примери, времетраењето и бројот на бодови со кој се смета дека стручниот испит е положен, поднесувањето на приговор од здравствениот работник кој не го положил стручниот испит и начинот на издавање на уверението за положен стручен испит, како и формата и содржината на уверението за положен стручен испит на здравствените работници со високо образование
 31. Правилник за начинот на водење на евиденцијата на медицинската опрема, како и видот, формата и содржината на обрасците за водење на евиденцијата на медицинската опрема
 32. Правилник за начинот на запишување во регистарот на здравствените работници
 33. Правилник за формата, содржината, начинот на водењето и објавувањето на регистарот на здравствени установи