Сектор за општи работи

Во Секторот за општи работи се следат, насочуваат, организираат, координираат  и се применуваат законите и подзаконските акти  од областа на стручно – административно – технички  работи и архивското работење и координацијата на возниот парк.
Секторот за општи работи  е организиран  со следните одделенија:
– Одделение за стручно-административно-технички работи и архивско работење, (надлежно за вршење на работи кои се однесуваат на архивското  работење  и  доставната  служба), и
–  Одделение за координација на возен парк (надлежно  за вршење на работи  кои се однесуваат на организирање на возниот парк).

Share This Article :

Related Posts

Сектор за општи работи

декември 25, 2012