СОВЕТУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ПРАВНИЦИ

Од 09 до 11.11.2017 година во Хотел „Дрим“ Струга се одржа 34-то советување – обука на вработените од здравството, Фондот за здравствено осигурување на Македонија и други во организација на Здружението на правниците од здравството на Република Македонија.

Согласно програмата на советувањето, советувањето беше отворено со излагањето на дипл.правник м-р Михајло Костовски, советник во Министерството за здравство кој говореше за појавите на нееднаквостите во пристапот до здравствената заштита, и мерките кои треба да се превземат за нивното сузбивање, преку примерот на двете највулнерабилни групи на корисници на здравствената заштита – лицата со инвалидност и припадниците на ромската заедница.

Во продолжение тој ја презентираше и работата како и предизвиците со кои се среќава Министерството за здравство во улога на второстепен орган, надлежен да донесува одлуки по жалби и пресуди за правата и обврските на осигурените лица кои произлегуват од Законот за здравственото осигурување а кои се во надлежност на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

Притоа, дипл.правник м-р Лирим Кадриу, советник во кабинетот на министерот, изложи одредени согледувања со кои се среќава второстепениот орган во практичната примена на одредбите од новиот Закон за општата управна постапка.

Share This Article :

Related Posts