THIRRJE E VAZHDUAR PUBLIKE PËR SHPREHJEN E INTERESIT PËR PJESËMARRJEN E SHOQATAVE QYTETARE NË REALIZIMIN E PROGRAMIT PËR MBROJTJEN E POPULLATËS NGA HIV / AIDS NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË PËR VITIN 2017

Në bazë të nenit 55 të Ligjit për organizimin dhe punën e organeve të Administratës Shtetërore (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Nr. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 dhe 51/11), Ministri i Shëndetësisë sjell  Në përputhje me Programin për mbrojtjen e popullatës nga HIV / AIDS në Republikën e Maqedonisë për vitin 2017 (Gazeta Zyrtare e […]