Termini Im – ISH nga aktivitetet konsultative specialiste

Mjeku specialist në Termini Im ka rolin e ardhshwm:  të krijon terminet (kohën e pranimit) pwr kontroll tw pacientëve dhe të kontrolloj pacientët bazuar në E- udhwzimin. Krijimi i kohës për pranim bwhet në sistemin Termini Im, me anw tw njotimit me një emër të veçantë të përdoruesit dhe fjalëkalimin ose me ndihmwn e kartelws shëndetësore elektronike. Me atë nw fakt, krijohet një mundësi për mjekët amw dhe specialistë të tjerë t’u caktojnw kontoll  pacientwve tw tyre.

Mjeku  specialist është i detyruar t’i përmbahet  listës sw kontrolleve tw caktuara.

Segmenti I dytw – Kontrollin e pacientit, mjeku  specialist mund ta kryej nëpërmjet aplikacionit Termini Im ose nëpërmjet aplikacionit  qw mjeku e pwrdor nw ordinancwn e tij, në qoftë se ajo është e rregulluar në përputhje me udhëzimet e dhëna nga Ministria e Shëndetësisë. Mjeku specialist, nw pwrputhje me kontrollin e pacientit, mund të planifikojë një kontroll tek  një mjek specialist tjetër   apo nën-specialis,t në afat të caktuar pwrmes E-kerkesws.

Për çdo pyetje apo probleme teknike, mjekët mund të drejtohen  në e-mail  adreswn mojtermin@zdravstvo.gov.mk.

Share This Article :

Related Posts