THIRRJE E VAZHDUAR PUBLIKE PËR SHPREHJEN E INTERESIT PËR PJESËMARRJEN E SHOQATAVE QYTETARE NË REALIZIMIN E PROGRAMIT PËR MBROJTJEN E POPULLATËS NGA HIV / AIDS NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË PËR VITIN 2017

Në bazë të nenit 55 të Ligjit për organizimin dhe punën e organeve të Administratës Shtetërore (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Nr. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 dhe 51/11), Ministri i Shëndetësisë sjell

 Në përputhje me Programin për mbrojtjen e popullatës nga HIV / AIDS në Republikën e Maqedonisë për vitin 2017 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 118/17), Ministria e Shëndetësisë shpall

Thirrje publike

për shprehjen e interesit për pjesëmarrjen e shoqatave qytetare në realizimin e Programit për mbrojtjen e popullatës nga HIV / AIDS në Republikën e Maqedonisë për vitin 2017

  

Lloji i aktiviteteve që do të mbështeten

Fondet e siguruara në kuadër të programit për vitin 2017 paraqesin bashkë-financim me fonde të siguruara në kuadër të projektit Ruajtja e prevalencës së ulët të HIV-it në Maqedoni, zhvillimin e qëndrueshëm, të financuar nga donatorët ndërkombëtarë – Fondi Global për Luftën kundër HIV / AIDS, tuberkulozit dhe malaries në atë drejtim, objektivat e vendosura në nivel kombëtar dhe ato do të realizohen në korrelacion me projektin e Fondit Global. Në kuadër të kësaj Thirrjeje Publike do të mbështeten aktivitete programuese në fushat e mëposhtme të veprimit;

 1. Parandalimi i HIV-it në grupet më të rrezikuara

1.1 Parandalimi i HIV në mes të MSM (meshkujt që kanë marrëdhënie seksuale me meshkujt),

1.2 Parandalimi i HIV ndërmjet PID (personave që injektojnë droga)

1.3 Parandalimi i HIV ndërmjet PS (punonjësve seksual)

 1. Testimi dhe këshillimi i HIV
 2. Diagnoza dhe trajtimi i IST (infeksione seksualisht të transmetueshme)

 

 • Parandalimi i HIV në mesin e MSM – Brenda kësaj zone të funksionimit, janë ndarë gjithsej 951,000 denarë. E njëjta gjë ka për qëllim të  mbuloj me një paketë bazë të shërbimeve (prezervativ, lubrifikant dhe materiale edukative), gjithsej 2.173 persona (MSM), nga të cilat 110 të reja (për herë të parë). Aktivitetet e financuara duhet të synojnë rritjen e mbulimit të popullsisë së synuar, aktivitetet që lidhen me funksionimin e qendrës së këshillimit në Shkup: këshillim të drejtpërdrejtë nëpërmjet info linjës dhe Ëeb portalit, mbështetje psiko-sociale për njerëzit si dhe aktiviteteve në terren në Shkup dhe në katër qytete në të gjithë shtetin. Me këtë aktivitet është e nevojshme të ndahen gjithsej 9,780 prezervativë, 7600 lubrifikantë dhe 4,350 materiale informative dhe edukative.

1.2 Parandalimi i HIV në mesin e PID – Në këtë fushë të veprimit, gjithsej janë ndarë 3.060.000 denarë. Me të njëjtën parashihet të mbulohen me një paketë bazë të shërbimeve (sërë me një gjilpërë dhe një shiringë, prezervativë dhe materiale edukative) gjithsej 2,140 njerëz nga popullata e synuar, nga të cilat 170 të reja (për herë të parë) në kuadër të programeve të përcaktuara tashmë për zvogëlimin e dëmeve nga përdorimi i drogës apo programeve për shkëmbimin e gjilpërave dhe shiringave, 16: (tre) në Shkup dhe nga një në 13 qytete të tjera: Tetovë, Gostivar, Manastir, Ohër, Strugë, Veles, Kërçovë, Prilep, Kavadar , Shtip, Strumicë, Gjevgjeli dhe Kumanovë. Me këtë aktivitet është e nevojshme të ndahen 222.680 gjilpëra dhe shiringa, 13.250 prezervativë dhe 5.000 materiale informuese dhe edukative. Për secilin program janë parashikuar mjete financiare në shumë deri në 191,250 denarë.

1.3 Parandalimi i HIV ndërmjet PS – Në këtë fushë të veprimit, janë ndarë gjithsej 1,316,000 denarë. E njëjta gjë ka për qëllim të mbuloj me një paketë bazë të shërbimeve (prezervativ, lubrifikant dhe materiale edukative) 758 persona nga popullata e synuar prej të cilave 67 të reja (për herë të parë) në programet e vendosura tashmë në 7 qytete në Maqedoni: Shkup (dy), Tetovë, Gostivar, Ohër, Manastir, Strumicë dhe Gjevgjeli. Me aktivitetin është e nevojshme të ndahen gjithsej 35.750 prezervativë, 11.900 lubrifikantë dhe 4.550 materiale informuese dhe edukative. Për secilin program janë parashikuarmjete financiare në shumën deri në 165.000 denarë.

 1. HIV Testimi dhe Këshuillimi – Në këtë fushë të punës janë ndarë gjithsej 440.000 denarë dhe do të mbështeten aktivitetet që lidhen me këshillim në terren dhe testim, të kryera nga dy automjete në terren të pajisura për këtë qëllim, të organizuara në një total prej 106 ndërrime , si dhe përmes testimit. E njëjta gjë është parashikuar për të përfshirë 684 persona me një paketë bazë shërbimesh (para këshillim, testim me test të shpejtë për HIV dhe post këshillim) në Shkup dhe 13 qytete në të gjithë vendin: Tetovë, Gostivar, Veles, Kërçovë, Prilep, Ohër, Manastir , Kavadar, Shtip, Strumicë, Gjevgjeli dhe Kumanovë. Aktivitetet e financuara duhet të synojnë kryesisht në rritjen e shtrirjes të personave që u përkasin popullsive të synuara që janë testuar për HIV si më : MSM (336 persona), të burgosurit (60 persona), PID (204 persona) dhe PS (84). Këshillimi dhe testimi duhet të jenë vullnetare dhe konfidenciale dhe duhet të kryhen nga persona që kanë kaluar këshillimin dhe testimin e mëhershëm. Ekipet në terren duhet të përbëhen nga tre persona (këshilltar, laborant dhe gejtkiper)

 

 1. Diagnoza dhe trajtimi me IST (infeksione seksualisht të transmetueshme)

Me këtë aktivitet do të mbështetet funksionimi i shërbimeve miqësore  për shëndet seksual dhe riprodhues (SHSR) në Shkup. Me të njejtat është planifikuar të rritet qasja në shërbimet e cilësisë së SHSR për njerëzit nga popullatat kyçe (MSM, PID, PD dhe njerëzit që jetojnë me HIV dhe partnerët e tyre). Me këtë aktivitet është e nevojshme që të përfshihen 180 klientët e popullsisë së synuar: MSM (80), PS (90) dhe PID (10) dhe të bëhen gjithsej 280 teste për IST (sifilizin, gonorrenë, Hepatiti B dhe Hepatiti C, klamidia dhe trikomonas) dhe 180 teste të shpejta HIV klientët do të fitojnë testim dhe këshillim me HIV. Për këtë aktivitet të programit janë ndarë gjithsej 630,000 denarë.

 1. Afati dhe totali i fondeve të parashikuara / të disponueshme

Fondet i referohen periudhës Tetor-Dhjetor 2017. Fondet duhet të përdoren në mënyrë strikte për qëllime dhe do të detajohen në marrëveshjen ndërmjet shoqatës dhe Ministrisë së Shëndetësisë.

 1. Kriteret e përgjithshme që duhet të përmbushen nga shoqatat që marrin pjesë në këtë thirrje janë:

 – organizata qytetare duhet të ketë një hyrje me qëllime dhe aktivitete të përshtatshme në regjistrin e Regjistrit Qendror të Republikës së Maqedonisë, në përputhje me Ligjin për Shoqatat dhe Fondacionet

– të disponojë me personelin e duhur dhe kushtet hapësinore,

– të ketë punë aktive në fushën e parandalimit të HIV të paktën tre vjet nga data e themelimit të saj.

 1. Për zbatimin e aktiviteteve për parandalimin e HIV-it në mesin e grupeve në rrezik të veçantë nga HIV (meshkujve që kryejnë seks me meshkuj, punëtorët e seksit dhe PID), OJQ-të duhet të plotësojnë të paktën një nga kushtet e mëposhtme:

 

– të ketë të realizuar së paku tri projekte, të paktën një projekt shumëvjeçar që ka zgjatur jo më pak se tre vjet në fushën e parandalimit të HIV-it në mesin e grupit përkatës në rrezik, qoftë vetë ose në bashkëpunim, menaxhimin me shërbimeve stacionare dhe / ose në terren,

– të  ketë realizuar të paktën një projekt me një kohëzgjatje jo më pak se dy vjet në fushën e parandalimit të HIV-it në mesin e grupeve në rrezik, duke përfshirë menaxhimin e shërbimeve stacionare dhe/ose në terren, nëse bëhet fjalë për organizimin e vetë komunitetit.

 1. Dokumentacioni i nevojshëm që duhet të paraqesë shoqata

 

Përveç formularit të plotësuar me kompjuter, të nënshkruar nga përfaqësuesi i shoqatës dhe të vërtetuar me vulën e shoqatës, shoqata duhet të paraqesë bashkëngjitur edhe:

7.1 Situata aktuale nga Regjistri Qendror (jo më i vjetër se 6 muaj);

7.2 Statuti i shoqatës;

7.3 Programi i punës ose korrniza strategjike e shoqatës;

7.4 Dëshmia e ekspertizës adekuate në problematikën për të cilën bën fjalë kërkesa për mjete financiare, në të vërtetë dëshmi për përmbushjen e të paktën një prej kushteve të veçanta për zbatimin e aktiviteteve të parandalimit të HIV-it ndërmjet grupeve të synuara të Programit:

7.5 Kopjen e kontratave të nënshkruara për krahasimin e projektit/ve nga fusha përkatëse me donatorët e projektit/ve

7.6 Një kopje e llogarisë përfundimtare;

7.7 Dëshmi për plotësimin e kushteve për hapësirë adekuate të punës – Një kopje e dokumentit të posedimit të pronës ose një kopje të marrëveshjes së qirasë;

7.8 Dëshmi për plotësimin e kushteve për kushtet e personelit – Deklaratë e shoqatës për personelin e angazhuar; biografinë profesionale të personave që do të angazhohen në realizimin e projektit (në formularin e përshkruar që është pjesë e kësaj thirrjeje publike);

7.9 Të paktën një mendim/referencë nga partnerët ose donatorët për realizimin e projekteve të mëparshme dhe

7.10 Mbështetje me shkrim nga organizatat ose institucionet e tjera për të cilat është planifikuar të marrin pjesë në zbatimin e projektit (kjo vlen nëse projekti zbatohet në partneritet me një organizatë / institucion tjetër).

 1. Afatet për kryerjen e procedurës

8.1. Thirrja publike zgjat 5 ditë nga data e publikimit;

8.2 Afati i fundit për dorëzimin e dokumentacionit të nevojshëm është deri në orën 15:00 në ditën e fundit të thirrjes publike;

8.3.Komisioni për përzgjedhjen e shoqatave që do të implementojnë aktivitetet e Programit për Mbrojtjen e Popullsisë nga HIV / AIDS në Republikën e  Maqedonisë për vitin 2017, e cila është formuar me vendim të Ministrit të Shëndetësisë është përgjegjëse për zgjedhjen e aplikuesve.

8.4.Komisioni për përzgjedhjen e shoqatave që do të implementojnë aktivitetet e Programit për Mbrojtjen e Popullsisë nga HIV / AIDS në Republikën e Maqedonisë për vitin 2017 sjell vendim për zgjedhjen e shoqatave brenda 10 ditëve nga data e fundit e thirrjes publike;

8.5.Ministri i Shëndetësisë brenda 5 ditëve pas dorëzimit të opinionit nga ana e Komisionit, sjell vendim për zgjedhjen dhe mdarjen e fondeve dhe në formë të shkruar do të informojë të gjithë aplikantët për përzgjedhjen.

 

 1. Mënyra e dorëzimit të aplikacioneve

I gjithë dokumentacioni duhet të dorëzohet me postë, në zarf të mbyllur në adresën e mëposhtme: Ministria e Shëndetësisë, Divizioni 50, 1000 Shkup përmes arhivës së Ministrisë së Shëndetësisë deri në ora 15 (me shënim – Sektori për kujdesin shëndetësor primar dhe parandalues ​​- Aplikim për thirrje publike).

Shoqatat pjesëmarrëse të thirrjes publike do të informohen për rezultatet brenda 5 ditëve nga miratimi i vendimit për zgjedhjen dhe ndarjen e mjeteve nga Programi për të mbrojtur popullsinë nga HIV / AIDS në Republikën e Maqedonisë për vitin 2017, të destinuara për të financuar aktivitetet e programit e shoqatave.

 

Formulari i aplikimit dhe formulari  për biografi profesionale e personave të angazhuar për projektin e propozuar janë në dispozicion në faqen e internetit të Ministrisë së Shëndetësisë ëëë.moh.gov.mk

FORMULAR PËR APLIKIM

BIOGRAFI PROFESIONALE

 

Pyetjet për sqarim mund të bëhen me shkrim ose në mënyrë elektronike deri te Nermina Fakovik, Sektori për kujdesin shëndetësor primar dhe parandalues.

telefoni për kontakt: +38923112500 lokal 123 e-mail: nermina.fakovic@zdravstvo.gov.mk

Adresa: Ministria e Shëndetësisë, Divizioni 50  14, 1000 Shkup

 

Propozimet e projekteve për aplikantët të cilët nuk i plotësojnë kriteret bazë lidhur me ekspertizën e HIV nuk do të merren parasysh.

Share This Article :

Related Posts

Остави коментар