Стратегии

Последна промена: 12.06.2020 година

 1. Стандардна оперативна процедура за обезбедување на сеопфатен и мултисекторски одговор во Центри за упатување на жртви на сексуално насилство (Септември 2018)
 2. Стратегија за развој на Македонски интегриран здравствен информатички систем
 3. Стратегија за имунизација во Република Македонија 2012-2020 година со Акциониот план 2012-2015 година
 4. Национална стратегија за превенција на орални заболувања кај деца до 14 години на Република Македонија за периодот 2018 – 2028 година
 5. Прирачник за спроведување на националната стратегија за превенција на орални заболувања кај децата од 0-14 години во Република Македонија
 6. Национална стратегија на Република Македонија за превенција и контрола на незаразните болести
 7. Национална стратегија за дрога на Република Mакедонија 2014 – 2020 год
 8. Национална стратегија за контрола на антимикробна резистенција со акциски план  2019-2023
 9. Национална стратегија за унапредување на менталното здравје во Република Македонија септември 2018 – 2025 година

Архива:

 1. Национална стратегија за ХИВ 2012 – 2016
 2. Стратегија за адаптација на здравствениот сектор кон климатските промени во Република Македонија со акционен план 2011 – 2015
 3. Календар на имунизација 2013
 4. Национална стратегија за превенција на орални заболувања кај деца до 14 години на Република Македонија за периодот 2008 – 2018 година
 5. Стратегија за сексуалното и репродуктивното здравје во Република Македонија до 2020 година, со Акциониот план до 2013 година
 6. Стратегија за безбедно мајчинство на Република Македонија за период 2010 – 2015 година со акционен план
 7. Стратешкиот план 2016-2018 година
 8.