Стратегии

 1. Стратегија за развој на Македонски интегриран здравствен информатички систем
 2. Национална стратегија за ХИВ 2012 – 2016
 3. Стратегија за адаптација на здравствениот сектор кон климатските промени во Република Македонија со акционен план 2011 – 2015
 4. Стратегија за имунизација во Република Македонија 2012-2020 година со Акциониот план 2012-2015 година
 5. Календар на имунизација 2013
 6. Национална стратегија за превенција на орални заболувања кај деца до 14 години на Република Македонија за периодот 2008 – 2018 година
 7. Прирачник за спроведување на националната стратегија за превенција на орални заболувања кај децата од 0-14 години во Република Македонија
 8. Стратегија за безбедност и здравје при работа на Република Македонија (2011-2015 ) со акционен план за период 2011 – 2012 година
 9. Стратегија за сексуалното и репродуктивното здравје во Република Македонија до 2020 година, со Акциониот план до 2013 година
 10. Национална стратегија на Република Македонија за превенција и контрола на незаразните болести
 11. Стратегија за безбедно мајчинство на Република Македонија за период 2010 – 2015 година со акционен план
 12. Стратешкиот план 2016-2018 година