Д-р Салија Љатиф

Јавната здравствена установа Геронтолошки завод „13 Ноември“–Скопје е специјализирана здравствена установа, која ја спроведува здравствената заштита од областа на геријатриска и палијативна медицина и е единствена од ваков вид во Република Македонија. Располага со четири објекти (геријатрија, два хосписс во Скопје и во Битола, и домот „Мајка Тереза“ во Злокуќани).
Мојата примарна цел е овозможување континуирана квалитетна здравствена заштита на нашите пациенти од областа на геријатриска и палијативна медицина.

Покрај тоа, во наредниот период ќе се стремиме кон раст и развој на институцијата и зголемување на квалитетот на давање здравствени услуги од областа на геријатриска и палијативна здравствена заштита на пациентите во болничкиот дел, како и за развој на амбулантите со воведување нови методи и се поголема отвореност кон надворешните пациенти.

За реализација на мојата визија планирам спроведување на следните приоритени активности:

• Развој на центри за палијативна грижа на територијата на Република Македонија – во моментот ваков тип на центри за палијативна грижа единствено постојат во Скопје и во Битола, во рамки на нашата установа. Состојбата во практика налага да се отворат регионални центри и во другите поголеми градови во земјата, како одделенија во болниците со помала искористеност на болничките капацитети. Заводот како референтен центар ќе спроведе дополнителна едукација за медицинскиот кадар ( доктори, медицински сестри, физиотерапевти), така и за натамошниот медицински кадар (болничари, негуватели) од избраните болници од Министерството за здравство;

• Вклучување на вработениот медицински кадар од институцијата во едукација на идните медицински кадри.
Нашата здравствена установа располага со човечки ресурси, кои кои располагаат со огромно познавање и искуство од геријатриската и палијативната медицина. За овој факт, во соработка со Владата на Република Македонија ќе се стремиме за носење мерки за нивно активно вкулучување во едукација на идните медицински кадри на медицинските факултети во државата;

•Поврзување со меѓународни институции/организации од истата област, размена на искуства, развој на научна мисла од областа на геријатарија и палијативна медицина и континуирана едукација на сите вработени ;

Успешната и континуирана работа во развој на геријатриската и палијативната медицина во нашата држава ќе придонесе нашата институција да прерасне во водечки центар за геријтриска и палијативна грижа, што претставува и наша главна мисија.

Share This Article :