ЗАКОН ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СTУДИИ И КОНТИНУИРАНОТО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ДОКТОРИТЕ НА МЕДИЦИНА

Со овој закон се уредуваат условите и постапката за стекнувањето на квалификации за вршење на професијата доктор на медицина на територијата на Република Македонија, студиските програми за образование и стекнување на квалификации за вршење на дејност на доктори на медицина, полагањето на стручниот испит за докторите на медицина, континуираното стручно усовршување на докторите на медицина, следењето на новите сознанија во медицината, унапредувањето на знаењето и практичните вештини на докторите на медицина.


ЗАКОН ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СTУДИИ И КОНТИНУИРАНОТО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ДОКТОРИТЕ НА МЕДИЦИНА, редакциски пречистениот текст на Законот за медицинските студии и континуирано стручно усовршување на докторите на медицина, ги опфаќа: основниот текст на Законот, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.16/13 и Законот за изменување и дополнување на Законот за за медицинските студии и континуирано стручно усовршување н адокторите на медицина, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.38/14


  1. ЗАКОН ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СTУДИИ И КОНТИНУИРАНОТО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ДОКТОРИТЕ НА МЕДИЦИНА (Службен весник на РМ бр. 16 од 2013 година)
  2. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СTУДИИ И КОНТИНУИРАНОТО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ДОКТОРИТЕ НА МЕДИЦИНА(Службен весник на РМ бр. 32 од 2014 година)
  3. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СTУДИИ (Службен весник на РМ бр. 144 од 2014 година)
  4. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СTУДИИ И КОНТИНУИРАНОТО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ДОКТОРИТЕ НА МЕДИЦИНА (Службен весник на РМ бр. 150 од 2015 година)