ЗАКОН ЗА ВРШЕЊЕ НА ПСИХОЛОШКА ДЕЈНОСТ

Со овој закон се уредува вршењето на психолошката дејност, организацијата и надзо- рот над вршењето на психолошката дејност.


  1. ЗАКОН ЗА ВРШЕЊЕ НА ПСИХОЛОШКА ДЕЈНОСТ (Службен весник на РМ бр. 6 од 2005 година)