Закони

последна промена: 6 Ноември 2015 година

 1. ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА
 2. ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КОЗМЕТИЧКИТЕ ПРОИЗВОДИ
 3. ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВО СНАБДУВАЊЕТО СО КРВ
 4. ЗАКОН ЗА БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ
 5. ЗАКОН ЗА ДОБРОВОЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
 6. ЗАКОН ЗА ЕВИДЕНЦИИ ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО
 7. ЗАКОН ЗА ХЕМИКАЛИИ
 8. ЗАКОН ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
 9. ЗАКОН ЗА КОМПЛЕМЕНТАРНА И АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА
 10. ЗАКОН ЗА КОНТРОЛА НА ОПОЈНИ ДРОГИ И ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ
 11. ЗАКОН ЗА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СРЕДСТВА
 12. ЗАКОН ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СTУДИИ И КОНТИНУИРАНОТО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ДОКТОРИТЕ НА МЕДИЦИНА
 13. ЗАКОН ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ
 14. ЗАКОН ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА
 15. ЗАКОН ЗА ПРЕКУРЗОРИ
 16. ЗАКОН ЗА САНИТАРНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА ИНСПЕКЦИЈА
 17. ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ
 18. ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ
 19. ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ И РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ
 20. ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД ПУШЕЊЕТО
 21. ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
 22. ЗАКОН ЗА ЗЕМАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ НА ДЕЛОВИ НА ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ