Sektorët

Sektori për revision të brendshëm

Sektori për integrime europjane

Sektori  për sigurim shëndetësor dhe ndjekje të punës  se FSSHM

Sektori i teknologjisë së  informatikës dhe komunikimit

Sektor për bashkëpunim ndërkombëtar dhe ndihmë teknike në kabinet

Sektori për menaxhim me kriza në sektorin e shëndetëse dhe donacionet

Sektori për  çështje normative ligjore dhe administrative

Sektori për punë të përgjithshme

Sektori për mbrojtje preventive shëndetësore

Sektori për mbrojtje primare shëndetësore

Sektori për mbrojtje sekundare dhe terciare shëndetësore

Sektori për ndjekje dhe përparim të kualitetit të shërbimeve shëndetësore

Sektor për mbrojtje stomatologjike

Sektor për planifikim strategjik, krijim politik dhe ndjekje

Sektor për menaxhim me resurset njerëzore

Sektori për pyetje financiare