SHPALLJET

PROGRAMIT PËR MBROJTJEN E POPULLATËS NGA INFEKSIONI HIV NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT PËR VITIN 2022

Në bazë të nenit 16, paragrafëve (2) dhe (3) të Ligjit për kujdesin shëndetësor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19 dhe “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut Nr. 101/19, 153/19, 180/19, 275/19, 77/21, 122/21 dhe 178/21) konform […]