Templates

Обрасци од Програмите на Министерството за здравство за 2016 година:

1. Унифицирани фактури и извештаи кои задолжително треба да се доставуваат до Министерство за здравство за Програмата за партиципација 1, 2

2. Унифицирани фактури и извештаи кои задолжително треба да се доставуваат до Министерство за здравство за Програмата за партиципација 3, 4, 5, 6, 7, 8, и 9

3. Унифицирани формулари на фактури и извештаи  кои треба задолжително да се доставуваат до министерството за здравство  поединечно  според програмите  за кои се однесуваат  обрасците

Обрасци од Програмите на Министерството за здравство за 2015 година:

1. Формулар за извештај и фактура за Програмата за заштита на населението од ХИВ – СИДА 2015

2. Формулар за извештај и фактура за Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата 2015

3. Формулар за Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти, 2015

4. Унифицирани фактури и извештаи кои задолжително треба да се доставуваат до Министерство за здравство

Обрасци од Програмите на Министерството за здравство за 2014 година:

1. Унифициран формулар за пензионери за 2014 год.

2. Унифициран формулар за систематски преглед за 2014 год.

3. Образец за фактура за Програмата за партиципација при користење на здравствената заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата (точка 1 и 2) ОБРАЗЕЦ 1 и 2

4. Образец за фактура за Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата (точки 3,4,5,6,7 и 8)

5. Унифицирани формулари на фактури и извештаи кои треба задолжително да се доставуваат до Министерството за здравство

 

Обрасци од Програмите на Министерството за здравство за 2013 година:

  1. Образец за фактура за Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здраствена заштита на родилките и доенчињата (точка 1 и 2)
  2. Образец за фактура за Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здраствена заштита на родилките и доенчињата (точки 3,4,5,6,7 и 8)
  3. Образец за фактура за Програмата за организирање и унапредување на крводарителството
  4. Образец за фактура за Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности
  5. Образец за извештај за Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности
  6. Образец за фактура и извештај за Програмата за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија
  7. Образец за фактура и извештај за Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти во Република Македонија
Други обрасци:
  1. Барање за добивање на согласност за спонзорство и донација
  2. Барање за потврда за исполнетоста на условот и времетраењето на прекин заради бременост и/или раѓање согласно законот за трансформација во редовен работен однос (барањето може да се достави и писмено).