Programet

Програми на Министерството за здравство за 2015 година

 1. Програма сида 2015
 2. Програма мајки и деца 2015
 3. Измена мајки и деца 2015
 4. Програма за рана детекција на малигни заболувања во Р Македонија за 2015 год.
 5. Програма за испитување на појавата, спречување и сузбивање на бруцелозата кај населението во Р.Македонија во 2015 год.
 6. Програма за задолжителна имунизација на населението во Р.Македонија за 2015 год.
 7. Програма за јавно здравје во Р.Македонија за 2015 год.
 8. Програма за активна заштита на мајките и децата во Р.Македонија за 2015 год.
 9. Програма за изменување на програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата во Р.Македонија за 2015 год.
 10. Програма за рана детекција на малигни заболувања во Р.Македонија за 2015 год.
 11. Програма за заштита на населението од ХИВ/СИДА во Р.Македонија за 2015 год.
 12. Програма за превентивни мерки за спречување на туберколозата кај населението во Р.Македониа за 2015 год.
 13. Програма ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ  за 2015 год.

Програми на Министерството за здравство за 2013 година

 1. Програма за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери со пензија пониска од просечната во Република Македонија за 2013 година
 2. Програма за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2013 година
 3. Програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија за 2013 година
 4. Програма за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2013 година
 5. Програма за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2013 година
 6. Програма за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија за 2013 година
 7. Програма за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетесот за 2013 година
 8. Програма за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Македонија за 2013 година
 9. Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2013 година
 10. Програма за заштита на населението од ХИВ/СИДА во Република Македонија за 2013 година
 11. Програма за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2013 година
 12. Програма за превентивни мерки за спречување на туберколозата кај населението во Република Македонија за 2013 година
 13. Програма „Здравје за сите“ за 2013 година
 14. Програма за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2013 година
 15. Програма за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија за 2013 година
 16. Програма за испитување на појавата, спречување и сузбивање на бруцелозата кај населението во Република Македонија за 2013 година
 17. Програма за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2013 година
 18. Програма за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2013 година
 19. Национална годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2013 година

Овде може да ги најдете потребните ОБРАСЦИ за фактури и извештаи согласно Програмите