Pjesa e parë e provimit professional

Финални прашања за прв дел од стручен испит за студенти на медицина:

  1.  Анатомија
  2. Физиологија
  3. Хистологија и ембриологија
  4. Биохемија
  5. Молекуларна биологија – Хумана генетика
  6. Медицинска физика
  7. Медицинска хемија
  8. Медицинска биологија
  9. Основи на медицинска психологија и медицинска социологија

Линк до Правилникот за начинот на пријавување за полагање и начинот на полагање на стручен испит на здравствените работници со високо образование, бројот на поставени прашања и практични примери, времетраењето и бројот на бодови со кој се смета дека стручниот испит е положен, поднесувањето на приговор од здравствениот работник кој не го положил стручниот испит и начинот на издавање на уверението за положен стручен испит, како и формата и содржината на уверението за положен стручен испит на здравствените работници со високо образование