ОБРАСЦИ

Обрасци на Министерството за здравство за 2024 година:

 1. Формулар за Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здраствена заштита на родилките и доенчињата во Република Северна Македонија за 2022 – 1 (согласно точка 1 и 2, од Програмата)
 2. Формулар за Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здраствена заштита на родилките и доенчињата во Република Северна Македонија за 2022 – 2 (согласно точка 3, 4, 5, 6, 7 и 8, од Програмата)

Обрасци на Министерството за здравство за 2023 година:

 1. Формулар за Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здраствена заштита на родилките и доенчињата во Република Северна Македонија за 2023 – 1 (согласно точка 1 и 2, од Програмата)
 2. Формулар за Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здраствена заштита на родилките и доенчињата во Република Северна Македонија за 2023 – 2 (согласно точка 3, 4, 5, 6, 7 и 8, од Програмата)
 3. Барање за добивање на согласност за спонзорство и донација – 2023 година
 4. Обрасци за признавање на специјализации/супспецијализации завршени во странство:
  1. Упатство за начинот на поднесување на барање на странките за признавање на странска специјализација односно сусплецијализација како и делови од специјализации и супспецијализации завршени во странство
  2. Барање за признавање на специјализација/супспецијализација од обласна на медицината/стоматологијата/фарамцијата завршена во странство
  3. Листа на потребни документи за признавање специјализација

Архива:

Обрасци на Министерството за здравство за 2022 година:

 1. Формулар за Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здраствена заштита на родилките и доенчињата во Република Северна Македонија за 2022 – 1 (согласно точка 1 и 2, од Програмата)
 2. Формулар за Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здраствена заштита на родилките и доенчињата во Република Северна Македонија за 2022 – 2 (согласно точка 3, 4, 5, 6, 7 и 8, од Програмата)
 3. Барање за добивање на согласност за спонзорство и донација – 2022 година

Обрасци на Министерството за здравство за 2021 година:

 1. Формулар за Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здраствена заштита на родилките и доенчињата во Република Северна Македонија за 2021 – 1 (согласно точка 1 и 2, од Програмата)
 2. Формулар за Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здраствена заштита на родилките и доенчињата во Република Северна Македонија за 2021 – 2 (согласно точка 3, 4, 5, 6, 7 и 8, од Програмата)

Обрасци на Министерството за здравство за 2020 година:

 1. Барање за добивање на согласност за спонзорство и донација – 2020 година
 2. Формулар за Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здраствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2019 – 1
 3. Формулар за Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здраствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2019 – 2

Обрасци од Програмите на Министерството за здравство за 2019 година:

 1. Образец за Програма за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери и за обезбедување на средства за специјалистичко – консултативни и болнички здравствени услуги за корисниците на правото на социјална парична помош, како и на членовите на нивните домаќинства  во Република Македонија.
 2. Формулар за Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здраствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2019 – 1
 3. Формулар за Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здраствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2019 – 2
Други обрасци и барања:
 1. Барање за добивање на согласност за спонзорство и донација – 2019 година
 2. Барање за потврда за исполнетоста на условот и времетраењето на прекин заради бременост и/или раѓање согласно законот за трансформација во редовен работен однос (барањето може да се достави и писмено). 
 3. Листа на потребни документи за признавање специјализација

Обрасци од Програмите на Министерството за здравство за 2018 година:

Образец за програма за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери и за обезбедување на средства за специјалистичко – консултативни и болнички здравствени услуги за децата на возраст до 18 години, чии семејства се корисници на правото на социјална парична помош  во Република Македонија.

Обрасци од Програмите на Министерството за здравство за 2016 година:

1. Унифицирани фактури и извештаи кои задолжително треба да се доставуваат до Министерство за здравство за Програмата за партиципација 1, 2

2. Унифицирани фактури и извештаи кои задолжително треба да се доставуваат до Министерство за здравство за Програмата за партиципација 3, 4, 5, 6, 7, 8, и 9

3. Унифицирани формулари на фактури и извештаи  кои треба задолжително да се доставуваат до министерството за здравство  поединечно  според програмите  за кои се однесуваат  обрасците

Обрасци од Програмите на Министерството за здравство за 2015 година:

1. Формулар за извештај и фактура за Програмата за заштита на населението од ХИВ – СИДА 2015

2. Формулар за извештај и фактура за Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата 2015

3. Формулар за Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти, 2015

4. Унифицирани фактури и извештаи кои задолжително треба да се доставуваат до Министерство за здравство

Обрасци од Програмите на Министерството за здравство за 2014 година:

1. Унифициран формулар за пензионери за 2014 год.

2. Унифициран формулар за систематски преглед за 2014 год.

3. Образец за фактура за Програмата за партиципација при користење на здравствената заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата (точка 1 и 2) ОБРАЗЕЦ 1 и 2

4. Образец за фактура за Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата (точки 3,4,5,6,7 и 8)

5. Унифицирани формулари на фактури и извештаи кои треба задолжително да се доставуваат до Министерството за здравство

Обрасци од Програмите на Министерството за здравство за 2013 година:

 1. Образец за фактура за Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здраствена заштита на родилките и доенчињата (точка 1 и 2)
 2. Образец за фактура за Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здраствена заштита на родилките и доенчињата (точки 3,4,5,6,7 и 8)
 3. Образец за фактура за Програмата за организирање и унапредување на крводарителството
 4. Образец за фактура за Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности
 5. Образец за извештај за Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности
 6. Образец за фактура и извештај за Програмата за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија
 7. Образец за фактура и извештај за Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти во Република Македонија