PROGRAMIT PËR MBROJTJEN E POPULLATËS NGA INFEKSIONI HIV NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT PËR VITIN 2022

Në bazë të nenit 16, paragrafëve (2) dhe (3) të Ligjit për kujdesin shëndetësor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19 dhe “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut Nr. 101/19, 153/19, 180/19, 275/19, 77/21, 122/21 dhe 178/21) konform Programit për mbrojtjen e popullatës nga infeksioni HIV në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2022 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut ” nr. 33/2022 nga 15.02.2022), Procedurës interne për planifikimin e veprimit, përgatitjes, realizimit të programit për mbrojtjen e popullatës nga infeksioni HIV, si dhe procedurës për realizimin e mjeteve financiare për realizuesit e aktiviteteve nga programi për mbrojtjen e popullatës nga infeksioni HIV, financuar nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.  22-1020/1 të datës 27.01.2021 dhe Vendimit për shpalljen e thirrjes publike për përzgjedhjen e shoqatave dhe ndarjen e mjeteve për shoqatat që do t’i realizojnë aktivitetet e përcaktuara në Programin për mbrojtjen e popullatës nga infeksioni HIV në Republikën  e Maqedonisë së Veriut për vitin 2022 nr. viti, Ministria e Shëndetësisë njofton:

  1. Formular për aplikim
  2. Formular-Buxhet
  3. BIOGRAFIA PROFESIONALE
Сподели на:

Related Posts