Информации за контакт

Адреса:

Министерство за здравство
50 та Дивизија бр.14
1000 Скопје

Телефони:

Централа:+389 (02) 3 112 500
Факс: +389 (02) 3113  014
Кабинет на министерот: + 389 (02) 3126 206
Кабинет на заменик министер:  + 389 (02) 3112 921
Кабинет на државен секретар: + 389 (02) 3232 571
Одделение за односи со јавноста: + 389 (02) 3 112 500 Локал 142
Државен санитарен и здравствен инспекторат: + 389 (02) 3112 500 Локал 105

Сектори Телефон Локал
Сектор за управување со човечки ресурси (02) 3112 500 135
Сектор за координација и стратешко планирање (02) 3112 500 115/114
Сектор за превентивна здравствена заштита (02) 3112 500 126/137/123
Сектор за секундарна и терциерна здравствена заштита (02) 3112 500 217/113
Сектор за нормативно – правни и управни работи (02) 3112 500 231
Сектор за европски интеграции и меѓународна соработка (02) 3112 500 230/218/219
Сектор за медицинска опрема (02) 3112 500 126
Сектор за финансиски прашања (02) 3112 500 225
Сектор за општи работи (02) 3112 500 /
Сектор за фармација (02) 3112 500 224
Сектор за хемикалии (02) 3112 500 127
Сектор за аналитика, планирање и проекти (02) 3112 500 222
Одделение за внатрешна ревизија (02) 3112 500 114