АКЦИСКИ ПЛАНОВИ

  1. Информација за Мастер план за унапредување на перинаталната грижа преку регионализација на здравствените установи – Акциски план (2024-2025) за имплементација на мерките
  2. Акциски план за проектот „ Подобрување на здравствентата заштита на децата со попреченост и на лицата со инвалидност“ – 2018
  3. ОПЕРАТИВЕН  ПЛАН НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ОД АКЦИСКИОТ ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОНВЕНЦИЈАТА НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И БОРБА ПРОТИВ НАСИЛСТВОТО ВРЗ ЖЕНИТЕ И ДОМАШНОТО НАСИЛСТВО (Истанбулска Конвенција) за 2019 год.
  4. ОПЕРАТИВЕН  ПЛАН НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ОД АКЦИСКИОТ ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОНВЕНЦИЈАТА НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И БОРБА ПРОТИВ НАСИЛСТВОТО ВРЗ ЖЕНИТЕ И ДОМАШНОТО НАСИЛСТВО (Истанбулска Конвенција) за 2020 год.
  5. Акционен план за превенирање на штетните влијанија и последиците од студеното време и студените бранови врз здравјето на населението во Република Македонија
  6. Акционен план за превенирање на последиците од топлотните бранови врз здравјето на населението во Република Македонија
  7. Акционен план за период 2013 – 2014 година за спроведување на Стратегијата за безбедност и здравје при работа на Република Македонија (2011-2015)
  8. Акционен план на Стратегијата за безбедно мајчинство за 2010-2013 година
  9. Акциски план за сексуално и репродуктивно здравје на Република Македонија, 2018 – 2020 година