ЈАВНИ НАБАВКИ

ПОКАНА за учество во постапка со преговарање без објавување на оглас

Министерство за здравство отпочна постапка, за интервентна набавка на Лек RAVULIZUMAB за потребите на пациенти од ЈЗУ УК за детски болести 

Ве покануваме, со Ваша понуда да учествувате во постапката. 

Постапката за доделување на договор за јавна набавка е со преговарање без претходно објаввање на оглас. Првичната понудата треба да ја доставите во архивата на Министерство за здравство најкасно до 24-01-2023 год. до 11:00 чсот. Отворањето на пристигнатите првични понуди ќе се изврши во просториите на Миистерство за здравство, истиот ден на 24-01-2023 година во 11:00 часот,
 50-та Дивизија бр. 14 - Скопје. 

Во прилог e Тендерската документација. 

Ве молиме за кратка потврда дека сте го добиле овој меил и информација дека покрај добиената тендерска документација преку овој мејл (која можи да ја искористите во оваа постапка) сте заинтересирани и за печатена верзија. 

За дополнителни прашања и информации, Ви стоиме на располагање согласно роковите во тендерската документација 

АРХИВА

 

 

01.02.2022

Предмет на набавка: Природен гас за потребите на ЈЗУ во комплекс Клиники “Мајка Тереза” – Скопје

Тендерската документација

 

09.07.2021

Министерство за здравство отпочна постапка, за интервентна набавка на Метадон за лицата со болести на зависности во РСМ за јули 2021 година 
Постапката за доделување на договор за јавна набавка е со преговарање без претходно објаввање на оглас. Првичната понудата треба
да ја доставите во архивата на Министерство за здравство најкасно до 14-07-2021 год. до
10:00 чсот. Отворањето на пристигнатите првични понуди ќе се изврши во просториите на Миистерство за здравство, истиот ден на 14-07-2021 година во 10:00 часот, 50-та Дивизија бр. 14 - Скопје. 

Тендерската документација 

 

11.08.2021

Тендер за набавка бр.02ИК-2021: Измени на тендерска документација

PROCUREMENT TENDER NO.02/IK-2021: Change of tender documentation

06.07.2021

Владата на Република Северна Македонија доби мек заем од италијанската Влада за набавка на медицинска опрема во рамките на „Рационализацијата на управувањето и модернизацијата на биомедицинската технологија во програмата на здравствениот сектор“ и има намера да примени дел од овој мек заем за покривање на трошоци на Договорот за „Набавка, испорака, инсталација,
пуштање во употреба и обука на опрема за болнички и здравствени центри“ до максимален износ од 1.070.000 евра.
ТЕНДЕР ЗА НАБАВКА Бр.: 02/IK-2021

The Government of Republic of North Macedonia has received a Soft Loan from the Italian Government to Supply of Medical Equipment within the “Rationalisation of Managing and Modernisation of biomedical technology in the Health Sector Program” and intends to apply part of this Soft Loan to cover the costs of the Contract for ,,Purchase, delivery, installation,
commissioning and training of Hospital and Health centre equipment,, to a maximal amount of Euro 1.070.000
PROCUREMENT TENDER No: 02/IK-2021

 

25.06.2021
Министерство за здравство отпочна постапка, за интервентна набавка на БупреноРфин за лицата со болести на зависности во РСМ за јули 2021 година 
Ве покануваме, со Ваша понуда да учествувате во постапката. 
Постапката за доделување на договор за јавна набавка е со преговарање без претходно објавување на оглас. Првичната понудата треба да ја доставите во архивата на Министерство за здравство најкасно до 28-06-2021 год. до 10:00 часот. Отворањето на пристигнатите првични понуди ќе се изврши во просториите на Миистерство за здравство, истиот ден на 28-06-2021 година во 10:00 часот, 50-та Дивизија бр. 14 - Скопје. 
Тендерската документација
За дополнителни прашања и информации, Ви стоиме на располагање согласно роковите во тендерската документација

ОДЛУКА за доделување на договор за ЈН (28.06.2021)

План за јавни набавки за 2021 година

09.04.2021

Почитувани,
Во прилог Ви доставуваме изменета тедерска документација за интервентна набавка на Нова медицинска опрема наменета за соодветно спроведување на здравствен третман на пациентите болни од COVID-19, за потребите на Јавните здравствени установи на подрачјето на Град Скопје и одговорите на пристигнатите прашања од економските оператори.

НАПОМЕНА: Ве известуваме дека крајниот рок за доставување на понуди е понеделник, 12.04.2021 година, во 10:00 часот. Јавното отворање ќе се спроведе на истиот ден, понеделник, 12.04.2021 година, во 10:00 часот, во просториите на Министертвото за здравство.

 07.04.2021

Министерство за здравство отпочна нова постапка, за интервентна набавка на Нова медицинска опрема наменета за соодветно спроведување на здравствен третман на пациентите болни од COVID-19.
 
Ве покануваме, со Ваша понуда да учествувате во постапката. 
Постапката за доделување на договор за јавна набавка е со преговарање без претходно објаввање на оглас. Првичната понудата треба да ја доставите во архивата на Министерство за здравство најкасно до 09-04-2021 год. до 12:00 чсот. Отворањето на пристигнатите првични понуди ќе се изврши во просториите на Миистерство за здравство, истиот ден на 09-04-2021 година во 12:00 часот, 50-та Дивизија бр. 14 - Скопје. 
Во прилог Ви испраќаме Тендерската документација, која истовремено можи да ја испечатите и од веб страната на Министерство за здравство (zdravstvo.gov.mk/javni-nabavki). 
За дополнителни прашања и информации, Ви стоиме на располагање. 

МИСЛЕЊЕ БЈН за отпочнување на постапка со преговарање без објавување на оглас
ПОКАНА до можни понудувачи
ТД за набавка на Медицинска опрема

 


29.03.2021

Министерство за здравство отпочна постапка, за интервентна набавка на Нова медицинска опрема наменета за соодветно спроведување на здравствен третман на пациентите болни од COVID-19. Ве покануваме, со Ваша понуда да учествувате во постапката.Постапката за доделување на договор за јавна набавка е со преговарање без претходно објаввање на оглас. Првичната понудата треба да ја доставите во архивата на Министерство за здравство најкасно до 01-04-2021 год. до 12:00 чсот. Отворањето на пристигнатите првични понуди ќе се изврши во просториите на Миистерство за здравство, истиот ден на 01-04-2021 година во 12:00 часот, 50-та Дивизија бр. 14 - Скопје.

ОДЛУКА за поништување на постапка за ЈН - преговарање (06.04.2021)
ЗАПИСНИК од отворање на понуди за ЈН (06.04.2021) Одговор на поставени прашања (30.03.2021)
Корегирана тендерска документација (30.03.2021) Тендерска документација Мислење од БЈН за отпочнување на постапка со преговарање без објавување на оглас
10.12.2020

Покана за поднесување понуда за јавна набавка на Тестови за детекција на SARS COVID 2 антиген за потребите на јавно здравствените установи во Република Северна Македонија​

 

06.10.2020
Почитувани,

Министерство за здравство отпочна постапка, за интервентна набавка на Лекови за лекување на ретки болестиВе покануваме, со Ваша понуда да учествувате во постапката. Постапката за доделување на договор за јавна набавка е со преговарање без претходно објаввање на оглас. Понудата треба да ја доставите во архивата на Министерство за здравство најкасно до 13-10-2020 год. до 11:00 чсот. Отворањето на пристигнатите понуди ќе се изврши во просториите на Миистерство за здравство, истиот ден на 13-10-2020 година во 11:15 часот, 50-та Дивизија бр. 14 - Скопје.
Овде можете да ја преземете Тендерската документација

21.10.2020
1. Одлука за избор
2. Известување за доброволна транспарентност - Алкалоид Конс
3. Известување за доброволна транспарентност - ДР Пановски

14.09.2020 Набавка на Тестови и брисеви SARS - CoV2 Апликатицни на Genexpert платформа или еквивалентно за потребите на јавно здравствените установи на РСМ
1. Договор за ЈН 2. Записник од отварање на понудите 3. Записник од преговарање 4. Извештај од спроведена постапка 5. Одлука за избор на ЈН
14.09.2020
Јавна набавка на мотажно-модуларен амбулантско поликлиничкиот оддел за потребите на ЈЗУ Клиника за пулмологија и алергологија во Универзитетскиот Клинички Центар " Мајка Тереза " - Скопје.
Договор за ЈН Записник од отварање на понудите Записник од преговарање Извештај од спроведена постапка Одлука за доделување на ЈН

 

12.06.2020 година

Покана за поднесување понуда за јавна набавка на Тестови и брисеви за SARS-CoV-2 апликативни на Genexpert платформата „или еквивалентно„ за потребите на јавно-здравствените установи во Република Северна МакедонијаТендерска документација

 

 

11.06.2020
 Покана за поднесување понуда за јавна набавка за формирање на монтажно- модуларен амбулантско поликлиничкиот оддел за потребите на ЈЗУ Клиника за пулмологија и алергологија во Универзитетскиот Клинички центар „Мајка Тереза“ – Скопје, со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност Преземи обрасци и тендерска документација (ЛИНК)

 

Јавна набавка за немедицинска опрема за потребите за доопремување на модуларната монтажна болница заради формирање на Регионален Ковид центар во непосредна близина на ЈЗУ Универитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби 

1. Записник од отварање на понудите
2. Извештај од Спроведена постапка
3. Одлука за доделување на ЈН 
4. Договори:
  - Договор Кен Панел
  - Договор Брако
  - Договор Соникс
  - Договор Мебел Годименто

05.05.2020
- Немедицинска опрема за потребите за доопремување на модуларната монтажна болница заради формирање на Регионален Ковид центар во непосредна близина на ЈЗУ Универитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби, со  постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност 
- Покана за поднесување понуда за јавна набавка 

 

Тендерска документација за јавна набавка на Медицинска опрема за потребите на Министерство за здравство на Република Северна Македонија 

19.05.2020
1. Договори
- Договор 1
- Договор 2
2. Записник од отварање
3. Извештај од спроведена постпака
4. Одлука за доделување на ЈН 

16.03.2020
- Корегирана тендерска документација за јавна набавка на Медицинска опрема за потребите на Министерство за здравство на Република Северна Македонија

 

Jавна набавка на Реагенси и потрошен материјал(китови) за 3000 пациенти за вирус COVID19 

14.05.2020
1. Извештај од спроведена постапка
2. Записник од отварање на понудите
3. Одлука за ЈН
 Договор 1
 Договор 2 

06.04.2020 
- Покана за поднесување понуда за јавна набавка на Реагенси и потрошен материјал(китови) за 3000 пациенти за вирус COVID19

 

Јавна набавка на Медицинска опрема за потребите на Министерство за здравство на Република Северна Македонија 

13.05.2020
1. Oдлука за доделување на договор за јавна набавка
2. Ивештај од спроведена постапка
3. Договор 

10.04.2020
- ПОСТАПКА СО ПРЕГОВАРАЊЕ БЕЗ ПРЕТХОДНО ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС ЗА НАБАВКА НА Медицинска опрема  за потребите на Министерство за здравство на Република Северна Македонија 
- Покана за поднесување понуда за јавна набавка на Медицинска опрема  за потребите на Министерство за здравство на Република Северна Македонија 

 

Јавна набавка на стоки, Реагенси и потрошен материјал(китови) за 1000 пациенти за вирус COVID19 

07.05.2020
- Извештај од спроведена постапка
- Записник од отворањето на понудите
- Одлука за доделување на договор за јавна набавка 
- Договор за јавна набавка - Биосистеми МК
- Договор за јавна набавка - ТД Биомедика Дијагностика Скопје

13.03.2020 - Одлука за отпочнување на јавна набавка на стоки, Реагенси и потрошен материјал(китови) за 1000 пациенти за вирус COVID19 - Покана за поднесување понуда за јавна набавка на Реагенси и потрошен материјал(китови) за 1000 пациенти за вирус COVID19 

 

ЈАВНА НАБАВКА НА ДЕЗИНФЕКЦИОНИ СРЕДСТВА ЗА УЧИЛИШТА, ДЕТСКИ ГРАДИНКИ И ЈАВНИ ТОАЛЕТИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

07.05.2020
- Записник од отварање на понудите
- Извештај од спроведената постапка
- Одлука за доделување на јавна набавка
- Договор за јавна набавка - Алкалоид АД Скопје

- ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА ДЕЗИНФЕКЦИОНИ СРЕДСТВА ЗА УЧИЛИШТА, ДЕТСКИ ГРАДИНКИ И ЈАВНИ ТОАЛЕТИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
- БЈН - ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ

 

Јавна набавка на Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем 

07.05.2020
- Извештај од спроведена постапка
- Записник од отворањето на понудите
- Одлука за доделување на договор за јавна набавка 
- Договор за јавна набавка - ДПТУ БРАКО ДОО
- Договор за јавна набавка - ЈБТ АРИ И ТОМ ДООЕЛ

07.04.2020
- ПОСТАПКА СО ПРЕГОВАРАЊЕ БЕЗ ПРЕТХОДНО ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС ЗА Јавна набавка на Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност (Тендерска документација)
- Покана за поднесување понуда за јавна набавка на монтажни контејнери со  постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност 

 

Јавна набавка на заштитни медицински потрошни материјали за справување со состојбата за КОВИД-19 

04.05.2020
1. Одлука за поништување на ЈН
2. Записник од отварање на понудите
3. Извештај од спроведена постапка 

06.04.2020 
- Покана за поднесување понуда за јавна набавка на Заштитни медицински потрошни материјали за справување со состојбата за КОВИД-19

 

26.04.2020
- ДВЕТЕ КОМПАНИИ КОИ ГО ДОБИЈА ТЕНДЕРОТ ЗА НАБАВКА НА 31 РЕСПИРАТОРНА МАШИНА НЕ ИЗВЕСТИЈА ДЕКА НЕМА ДА БИДАТ ВО МОЖНОСТ ДА ГИ ИСПОРАЧААТ РЕСПИРАТОРНИТЕ МАШИНИ, ВО МОМЕНТОВ ИМАМЕ НА РАСПОЛАГАЊЕ ПРЕКУ 130 РЕСПИРАТОРИ, КАПАЦИТЕТИТЕ СЕ ИСПОЛНЕТИ СО НЕШТО ПОМАЛКУ ОД 10% 

14.04.2020
- ИЗВЕШТАЈ од спроведена постапка по Јавен оглас
- ОДЛУКА за избор по Јавен повик
- ЗАПИСНИК од отворање на понуди по Јавен повик
 
08.04.2020
- Јавен повик - за интервентна набавка на респираторни машини заради спроведување на мерките за справување со Коронавирус COVID19 за време на траење на вонредната состојба  (Англиска верзија, преземи ја овде) 
- 1 Одговор на поставено прашање по јавниот повик  (Англиска верзија, преземи ја овде)
- 2 Одговор на поставено прашање по јавниот повик  (Англиска верзија, преземи ја овде) 
- 3 Одговор на поставено прашање по јавниот повик  (Англиска верзија, преземи ја овде) 
- 4 Одговор на поставено прашање по јавниот повик  (Англиска верзија, преземи ја овде) 
- 5 Одговор на поставено прашање по јавниот повик  (Англиска верзија, преземи ја овде) 
- 6 Одговор на поставено прашање по јавниот повик  (Англиска верзија, преземи ја овде)

 

27.03.2020
Известување за доброволна транспарентност - ДОГОВОРИ - ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ОД 2019-NCOV ЕПИДЕМИЈА 
- ДОГОВОР ДПТУ МЕДКОН ДООЕЛ - Скопје
- ДОГОВОР ДПТУ ФАРМА ТРЕЈД ДООЕЛ - Скопје
- ДОГОВОР ДПТУ ХОССАМ ДОО - Скопје
- ДОГОВОР ДТПУ БИ-ЕЛ Инжинеринг ДООЕЛ - Скопје
- ДОГОВОР ДТПУ ФЕНИКС ФАРМ - ДООЕЛ - Скопје

 

02.03.2020
- ИЗВЕСТУВАЊЕ за дополна-исправка на технички спецификација
- Предмет на набавка на лична заштитна опрема од 2019-nCov епидемија
- БЈН - ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ