УПАТСТВА ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ

Последна промена: Август, 2023 година

 1. УПАТСТВО ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ЗА ВОДЕЊЕ АРТЕРИСКА ХИПЕРТЕНЗИЈА НА НИВО НА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
 2. УПАТСТВО ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ДИЈАГНОЗА И ВОДЕЊЕ ПРЕДДИЈАБЕТЕС, ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ТИП 2, ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА ОПШТА/СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА
 3. УПАТСТВО ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ЗА ТРЕТМАН НА ПАЦИЕНТ СО ХРО- НИЧНА ОПСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ – ХОББ НА НИВО НА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
 4. УПАТСТВО ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ЗА ДИЈАГНОЗА И ВОДЕЊЕ НА ХИПОТИРЕОЗА НА НИВО НА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
 5. УПАТСТВО ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ЗА ТРЕТМАН НА ПАЦИЕНТИ СО АСТМА НА НИВО НА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

 

Правилници и други упатства

 1. Упатство за начинот на упатување на дијагностички процедури за радиолошка дијагностика и начинот на издавање на резултати за рендген дијагностика (РТГ), компјутерска томографија (КТ), магнетна резонанца (МР) и мамографијa
 2. Упатство за безбедна хирургија
 3. Оперативна „Check“ листа за безбедна хирургија
 4. Правилник за хоспитална култура
 5. Протокол за ургентна тријажа
 6. NICE клинички упатства
 7. NICE интервенциски процедури
 8. ПРИРАЧНИК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ОРАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА КАЈ ДЕЦА ОД 0-14 ГОД. ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (НАЦРТ)

Остави коментар