Упатства за практикување на медицина заснована на докази

Последна промена: Ноември, 2015 година

 

Правилници и други упатства

  1. Упатство за начинот на упатување на дијагностички процедури за радиолошка дијагностика и начинот на издавање на резултати за рендген дијагностика (РТГ), компјутерска томографија (КТ), магнетна резонанца (МР) и мамографијa
  2. Упатство за безбедна хирургија
  3. Оперативна „Check“ листа за безбедна хирургија
  4. Правилник за хоспитална култура
  5. Протокол за ургентна тријажа
  6. NICE клинички упатства
  7. NICE интервенциски процедури
  8. ПРИРАЧНИК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ОРАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА КАЈ ДЕЦА ОД 0-14 ГОД. ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (НАЦРТ)

Остави коментар