Сектори

 1. СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
 • 1.1  Одделение за мобилност и вработување во државна служба;
 • 1.2 Одделение за мотивација, оценување, стручно оспособување, усовршување и следење на правичната застапеност на заедниците;

 

      2. СЕКТОР ЗА КОРДИНАЦИЈА И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ

 • 2.1 Одделение за кординација и односи со јавноста;
 • 2.2 Одделение за стратешко планирање;

 

 1. СЕКТОР ЗА ПРЕВЕНТИВНА И ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
 • 3.1 Одделение за превентивна здравствена заштита;
 • 3.2 Одделение за примарната здравствена заштита; 

 

 1. СЕКТОР ЗА СЕКУНДАРНА И ТЕРЦИЕРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
 • 4.1 Одделение за болничка дејност и специјалистичко-консултативна дејност
 • 4.2 Одделение за едукација на медицински персонал 

 

 1. СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНИ, УПРАВНИ РАБОТИ И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
 •  5.1 Одделение за нормативно – правни и управни работи
 •  5.2 Одделение за здравствено осигурување 

 

 1. СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИ И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
 • 6.1 Одделение за имплементација, мониторинг и евалуација на ИПА проекти
 • 6.2 Одделение за преговори, интеграции

 

      7.СЕКТОР ЗА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

 • 7.1 Одделение за утврдување на потреби, планирање, евиденција и следење на состојбата со медицинската опрема во здравствените установи
 • 7.2 Одделение за донации и спонзорство

 

 1. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
 •  8.1 Одделение за  буџетска координација, сметководство и плаќања
 • 8.2 Одделение за буџетска контрола

 

 1. СЕКТОР ЗА ОПШТИ РАБОТИ
 • 9.1 Одделение за административни технички – работи и архивско работење
 • 9.2 Одделение за координација на возен парк и оптшо- технички работи

 

 1. СЕКТОР ЗА ФАРМАЦИЈА
 • 10.1 Одделение за утврдување на цени на лекови
 • 10.2 Одделението контролирани супстанции

 

 1. СЕКТОР ЗА ХЕМИКАЛИИ
 • 11.1 Одделението за управување со хемикалии
 • 11.2 Одделението за инспекциски надзор на хемикалии

 

12.СЕКТОР ЗА АНАЛИТИКА, ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЕКТИ

 • 12.1 Одделение за изработка на извештаи
 • 12.2 Одделение за анализа и поддршка на проекти

 

 НЕЗАВИСНИ ОДДЕЛЕНИЈА (НАДВОР ОД СЕКТОРИТЕ)

 1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА
 2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЈАВНИ НАБАВКИ

 

ПРОЕКТНИ ЕДИНИЦИ

 • Проектна единица за имплементација на проектот за раконструкција и доградба на објектите на здравствени установи
 • Проектна единица за имплементација на активности финансирани од ГФАТМ – компонента ХИВ/СИДА
 • Проектна единица за имплементација на активности финансирани од ГФАТМ – компонента туберкулоза