Сектори

 1. СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

1.1 Одделение за мобилност и вработување во државна служба;
1.2 Одделение за мотивација, оценување, стручно оспособување, усовршување и следење на правичната застапеност на заедниците;

 1. СЕКТОР ЗА КОРДИНАЦИЈА И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ

2.1 Одделение за кординација и односи со јавноста;
2.2 Одделение за стратешко планирање;

 1. СЕКТОР ЗА ПРЕВЕНТИВНА И ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

3.1 Одделение за превентивна здравствена заштита;
3.2 Одделение за примарната здравствена заштита;

 1. СЕКТОР ЗА СЕКУНДАРНА И ТЕРЦИЕРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

4.1 Одделение за болничка дејност и специјалистичко-консултативна дејност
4.2 Одделение за едукација на медицински персонал

 1. СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНИ, УПРАВНИ РАБОТИ И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

5.1 Одделение за нормативно – правни и управни работи
5.2 Одделение за здравствено осигурување

 1. СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИ И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Одделение за имплементација, мониторинг и евалуација на ИПА проекти
Одделение за преговори, интеграции

7.СЕКТОР ЗА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

Одделение за утврдување на потреби, планирање, евиденција и следење на состојбата со медицинската опрема во здравствените установи
Одделение за донации и спонзорство

 1. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

8.1 Одделение за буџетска координација, сметководство и плаќања
8.2 Одделение за буџетска контрола

 1. СЕКТОР ЗА ОПШТИ РАБОТИ

9.1 Одделение за административни технички – работи и архивско работење
9.2 Одделение за координација на возен парк и оптшо- технички работи
9.3 Одделение за преводи, лекторирање и јазична редакција

 1. СЕКТОР ЗА ФАРМАЦИЈА
  Одделение за утврдување на цени на лекови

10.2 Одделение за креирање на политики во фармацијата

 1. СЕКТОР ЗА ХЕМИКАЛИИ
  Одделението за управување со хемикалии
  Одделението за инспекциски надзор на хемикалии
  Одделение за контролирани супстанции

12.СЕКТОР ЗА АНАЛИТИКА, ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЕКТИ

12.1 Одделение за изработка на извештаи
12.2 Одделение за анализа и поддршка на проекти

НЕЗАВИСНИ ОДДЕЛЕНИЈА (НАДВОР ОД СЕКТОРИТЕ)

 1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА
 2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЈАВНИ НАБАВКИ
 3. Сектор за стоматолошка заштита

15.1 Одделение за примарна и превентивна стоматолошка заштита

15.2 Одделение за секундарна и специјалистичка стоматолошка заштита

ПРОЕКТНИ ЕДИНИЦИ

Проектна единица за имплементација на проектот за раконструкција и доградба на објектите на здравствени установи