Подзаконски акти

 1. Правилник за потребниот простор, опрема и стручен кадар за основање, почнување со работа и вршење на здравствена дејност во здравствени установи
 2. Уредба за мрежа на медицина на трудот
 3. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за содржината на податоците што се водат во електронската листа на закажани прегледи и интервенции за користење на здравствените услуги и начинот на нејзиното водење
 4. Правилник за видот, начинот на водење и содржината на записникот за одржан лекарски колегиум и за начинот и времетраењето на чување на записникот за одржан лекарски колегиум
 5. Правилник за начинот на видеоснимање на медицински интервенции и за начинот и времетраењето на чување на видеоснимките
 6. Правилник за изменување на правилникот за поблиските критериуми, висината и начинот на исплата на паричната награда на здравствените работници и здравствените соработници јавните здравствени установи
 7. Правилник за висината на трошоците на постапката за оценување на исполнувањето на условите во однос на просторот и/или опремата за основање здравствена установа и за донесување решение за дозвола за работа на здравствена установа
 8. Правилник за содржината на податоците што се водат во електронската листа на закажани прегледи и интервенции за користење на здравствените услуги и начинот на нејзиното водење
 9. Уредба за поблиските критериуми во однос на просторот, кадарот и опремата за земање, пресадување и разменување на органите и ткивата, за потребниот простор, опремата и кадарот што треба да ги обезбеди здравствената установа при земање, пренесување, разменување и чување на органи и ткива од човечкото тело заради лекување
 10. Уредба за мрежата на здравствени установи
 11. Исправка на уредбата за мрежата на здравствени установи
 12. Правилник за поблиските услови по однос на просторот, стручниот кадар и опремата што треба да ги исполнуваат здравствените установи за спроведување на постапките на биомедицинско потпомогнато оплодување
 13. Правилник за видовите на индикаторите за квалитет на здравствената заштита (Сл. весник 127/12)
 14. Правилник за регистрација на согласности за спонзорства и донации на здравствените работници односно здравствените соработници
 15. Правилник за формата и содржината на барањето за донесување решение за дозвола за почнување со работа на здравствена установа и за формата и содржината на барањето за донесување решение заради неиздадено решение, односно заради недонесување решение за одбивање на барањето за издавање решение за дозвола за почнување со работа на здравствена установа
 16. Правилник за најнискиот износ за надоместок за лиценца за вршење на здравствена дејност во мрежата на здравствени установи и за најнискиот износ на закупнина за закуп на простор и опрема на јавна здравствена установа
 17. Правилник за начинот на признавањето и потребната документација за признавање на специјализациите и супспецијализациите завршени во странство, како и начинот на водењето на евиденцијата на признаените специјализации и супспецијализации завршени во странство
 18. Правилник за поблиските критериуми, висината и начинот на исплата на паричната награда на здравствените работници и здравствените соработници вработени во јавните здравствени установи
 19. Правилник за содржината на програмата и начинот на полагање на испитот за директор на јавна здравствена установа, како и формата и содржината на образецот на уверението
 20. Правилник за ценовникот и начинот на вршењето на дополнителната дејност на здравствените работници
 21. Правилник за просторот, опремата и кадарот за здравствените пунктови
 22. Правилник за висината на трошоците за судско-медицинската обдукција на умрено лице
 23. Правилник за начинот на пресметување на пондерот за бодовите за просечниот успех на кандидатот постигнат во високото образование
 24. Правилник за имунопрофилакса, хемиопрофилакса, лицата кои подлежат на овие мерки, начинот на изведување и водење на евиденција и документација
 25. Правилник за видот, формата и содржината на образецот за водење на медицинскиот дневник
 26. Правилник за начинот на бодирање за селекција на здравствените работници и здравствените соработници кои не се вработени во јавна установа и се пријавиле на јавен оглас  за запишување на кофинансирана приватна специјализација во согласност со програмата за кофинансирање на специјализации и супспецијализации
 27. Правилник за формата и содржината на писменото известување за непочитување на термин закажан преку електронската листа на закажани прегледи и интервенции од страна на здравствен работник кој дава специјалистичко-консултативни услуги
 28. Правилник за потребниот простор, опрема и стручен кадар за основање, почнување со работа и давање на услуги на комплементарна и алтернативна медицина во установите за комплементарна и алтернативна медицина
 29. Правилник за просторот, опремата и кадарот потребен за вршење на здравствена дејност оптометрија кај правни лица – специјализирани продавници кои вршат промет на мало со медицински средства запишани во регистарот на специјализирани продавници за медицински средства и кај правни лица – трговски друштва кои вршат дејност очна оптика
 30. Правилник за начинот на пристап, дистрибуција, издавање, користење, чување и заштита на податоците од интегрираниот здравствен информатички систем
 31. Тарифник за утврдување на висината на надоместокот за користење и за уви на податоците од интегрираниот здравствен информатички систем
 32. Правилник за начинот на пријавување за полагање и начинот на полагање на стручен испит на здравствените работници со високо образование, бројот на поставени прашања и практични примери, времетраењето и бројот на бодови со кој се смета дека стручниот испит е положен, поднесувањето на приговор од здравствениот работник кој не го положил стручниот испит и начинот на издавање на уверението за положен стручен испит, како и формата и содржината на уверението за положен стручен испит на здравствените работници со високо образование
 33. Правилник за начинот на водење на евиденцијата на медицинската опрема, како и видот, формата и содржината на обрасците за водење на евиденцијата на медицинската опрема
 34. Правилник за начинот на запишување во регистарот на здравствените работници
 35. Правилник за формата, содржината, начинот на водењето и објавувањето на регистарот на здравствени установи
 36. Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор 46.2016
 37. Методологија за изразување на критериумите за доделување на лиценца за вршење на здравствена дејност во мрежата на здравствени установи во бодови
 38. Правилник за висината на средствата за реализација на активностите и надоместоците што се плаќаат во постапките што се водат согласно Законот за хемикалии
 39. Правилник за делокругот на работа на внатрешните организациони единици и минималниот број извршители по внатрешни организациони единици во здравствените установи
 40. Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на колоквиумите
 41. Листи за класификација на супстанции и растенија во листите од меѓународните конвенции за опојни дроги и психотропни супстанции во категорија на опојни дроги и психотропни супстанции
 42. Правилник за хоспитална култура
 43. Правилник за начинот и мерките на управување со водите за капење, техничките критериуми и целите на квалитетот на водата за капење, како и начинот и постапката за информирање на јавноста за резултатите од мониторингот на водата за капење
 44. Правилник за начинот и постапката за клиничките испитувања на лековите и содржината на документацијата
 45. Правилник за образецот на барањето, потребната документација и поблиските критериуми по однос на просторот, опремата и кадарот за добивање на дозвола за производство на екстракти од коноп
 46. Правилник за образецот на рецептот како и начинот за препишување на лековите кои содржат супстанции и растенија класифицирани во листите II и III
 47. Правилник за престанување на важењето на правилникот за начинот на известување на несаканите ефекти за време на користењето на медицинското помагало, видовите на реакциите штo ги предизвикуваат, постапувањето на здравствените работници и добавувачите, како и начинот на организирање на системот за следење на несаканите ефекти и реакциите од медицинските помагала
 48. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за начинот на пропишување и издавање на лекови на рецепт
 49. Правилник за содржината и формата на годишниот извештај за изречените мерки за утврдена дисциплинска и материјална одговорност на здравствените работници односно здравствените соработници
 50. Правилник за составот и начинот на работа на комисиите за контрола на оцената на привремената спреченост за работа
 51. Правилник за формата и содржината на специјализантскиот дневник за дневните визити и начинот на неговото пополнување
 52. Уредба за мрежата на итна медицинска помош
 53. Правилник за формата и содржината на образецот, како и начинот на пополнување, водење, обработување и чување на индивидуалните евиденции за шеќерна болест
 54. Правилник за времетраењето на прегледите во специјалистичко – консултативните амбуланти и на давањето на специјалистичко-консултативните услуги со користење на медицинска опрема во здравствените установи во мрежата на секундарно и терцијарно ниво на здравствена заштита
  1. ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕГЛЕДИТЕ ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОКОНСУЛТАТИВНИТЕ АМБУЛАНТИ И НА ДАВАЊЕТО НА СПЕЦИЈАЛИЧКО КОНСУЛТАТИВНИТЕ УСЛУГИ СО КОРИСТЕЊЕ НА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ВО МРЕЖАТА НА СЕКУНДАРНО И ТЕРЦИЕРНО НИВО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 55. Методологија за формирање на цени на лековите – Пречистен текст
 56. Правилник за начинот на остварување на правото на надоместок заради попреченост, потребната документација, составот на првостепената и на второстепената комисија, формата и содржината на конзилијарното мислење, како и надоместокот за издавање на конзилијарно мислење
 57. Правилник за формата и содржината на образецот, како и начинот на пополнување, водење, обработување и чување на индивидуалните евиденции за малигна неоплазма
 58. Правилник за формата и содржината, како и начинот на водење, обработување и чување на регистарот за рак – малигна неоплазма
 59. Упатство за начинот на вршењето на патронажната дејност
 60. Правилник за формата и содржината на обрасците, како и начинот на пополнување, водење, обработување и чување на збирната евиденција наменета за следење на работата на поливалентна патронажна здравствена заштита
 61. ПРАВИЛНИК ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО СО ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ (17.03.2021)
 62. Правилник за дополнување на правилникот за начинот на пресметување на пондерот на бодовите за просечниот успех на кандидатот постигнат во високото образование и успехот по предметот од областа од која се доделува специјализацијата (07.04.2022)
 63. Правилник за начин на користење на службени моторни возила од возниот парк на Министерството за здравство
 64. Правилник за функционална проценка (17.01.2023)
 65. Одлука за утврдување на Методологија за распределба на донации од медицинска опрема и потрошен медицински материјал
 66. ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 67. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на пристап, дистрибуција, издавање, користење, чување и заштита на податоците од интегрираниот здравствен информатички систем