ИНТЕГРИТЕТ

1.ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИТЕТ

2.НОМИНАЦИЈА НА ЛИЦА ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СИСТЕМОТ ЗА ИНТЕГРИТЕТ

3.ЕТИЧКИ КОДЕКС

Заштита на укажувачи
Министерство за здравство 
адреса: ул."5-та Дивизија" бр.14
1000 Скопје, Република Северна Македонија


Стојанчо Стојковски, Државен советник за нормативно-правни работи и здравствено осигурување 
овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување


e-mail: stojanco.stojkovski@zdravstvo.gov.mk
Телефон: +389 2 3 112 500 локал 127
мобилен телефон 076 485 002 
Транспарентност и пристап до информации од јавен карактер 

Номинирани службени лица за посредување со информации и давање на правна помош на иматели и на баратели на информации од јавен карактер:


Тамара Петревска, помлад соработник во одделение за имплементација, мониторинг и евалуација на ИПА проекти во Сектор за европски интеграции и меѓународна соработка
email: tamara.petrеvska@zdravstvo.gov.mk
телефон: +389 2 3 112 500 локал 215
мобилен телефон: 071 287 467


Марко Јовески, помлад соработник во одделение за нормативно-правни и управни работи во Сектор за нормативно-правни, управни работи и здравствено осигурување
marko.joveski@zdravstvo.gov.mk
телефон: +389 2 3 112 500 локал 107
мобилен телефон: 071 221 109