ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР

Д-р Јусуф Хасани

БИОГРАФИЈА

 • Д-р Јусуф Хасани е роден на 19.01.1973 година во Гостивар, по потекло е од Врапчиште. Оженет е и има два сина. Основното образование го завршил во Врапчиште. Средното образование во Средно медицинско училиште „Никола Штејн“ во Тетово. Дипломирал на Медицинскиот Факултет на Универзитетот „Докуз Ејлул-Измир „ во 2000 година како Доктор на Медицина.
 • Во 2000 година, почнува со работа како лекар по општа медицина во Врапчиште.
 • 2004-2011 година работи како професор по стручни предмети (анатомија и физиологија) во Средното медицинско училиште „С.О.У Гостивар“.
 • 20112016 година е вршител на функцијата заменик директор на Агенцијата за остварување на правата на заедниците (АОПЗ).

Во овој период учествувал на многу семинари и изготвување на анализи и извештаи :

– (ОБСЕ) ОБСЕ- работилница за права на етничките заедници: мониторинг, анализа и известување.

– CSSP- работилница за лидерство за организирање мрежи и коалиции,

– Прирачник за спроведување на правата на етничките заедници во Република Македонија (практики, механизми и заштита), во соработка со ОБСЕ,

– Прирачник за имплементација на правото на етничките заедници за ефективно учество во културниот живот,

– Извештај за оцена на спроведувањето на законот за развој и заштита на правата на припадниците на заедниците, кои се помалку од 20 % од населението.

Дополнително:

– Во 2015 година ги има преведено учебниците „ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ, ПЕДИЈАТРИЈА И НЕГА“ за паралелките на Турски јазик за III-то одделение и „АНАТОМИЈА“ за паралелките на турски јазик за I одделение за здравствени стручни средни училишта.

– Помеѓу 2014-2016 година, учествува во организирањето „Партиципативни форуми“ со учество на ОБСЕ, АОПЗ, невладини организации и други релевантни државни институции за покренување на прашањата поврзани со правата на етничките заедници и за изнаоѓање решенија за овие прашања.

 • 2009-2011 година, член на Советот на општина Врапчиште од редовите на ТДП.
 • 20162020 година пратеник во Собранието на Република Македонија од редовите на ТДП.

Активности во Собранието на РМ:

• Комитет за односи меѓу заедниците (потпретседател)

• Комитет за политички систем и односи меѓу заедниците (член)

• Комисија за европски прашања (член)

• Комисија за транспорт, врски и животна средина (заменик член)

• Здравствена комисија (заменик член)

• Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарното собрание на процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС на ПСЈИЕ) (заменик членка)

• Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија (претседател)

• Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Блискиот Исток (член)

• Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентот на Република Турција (член)

 • Од ноември 2020 година работи во Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија како доктор на медицина – истражувач,

Активностите на д-р Јусуф Хасани во одделот за промоција на здравјето и здравствениот менаџмент за време на оваа должност:

– Следење и препораки за мерки за подобрување на системот за финансирање на здравството;

– Учество во изработка и реализација на стручни и научни проекти од областа на организацијата, економијата и информатиката во здравството;

– Учество во изработка на анализи за материјално-финансиската здравствена состојба;

– Следење на здравствените индикатори за потрошувачка во здравството и учество во теренски истражувања;

– Имплементација на истражувачки модел за распределба на средства за решавање на одреден приоритетен здравствен проблем;

– Испитување на економско-финансиските односи и реформите во здравствениот систем;

– Учество во организација на консултантски услуги, семинари и конференции за стручно усовршување на медицински и друг персонал од различни профили од областа на здравствената економија;

– Учество во соработка со државни и меѓународни институции и хуманитарни организации;

– Извршување на стручни комисии, работни групи, консултации и сл. учество во неговата работа;

– Учество во подготовката на извештајот за работата на секторот.

 • Од декември 2021 година е вработен како државен советник за координација и стратешко планирање во Министерството за Здравство на Република Северна Македонија.
 • Од 22.12.2021 година е именуван за државен секретар во Министерството за здравство на Република Северна Македонија.
 • Турскиот јазик му е мајчин јазик, добро владее со македонски, албански, германски, босански, српски и хрватски јазик.
 • Поседува исклучителни компјутерски вештини.

Остави коментар