ЗАМЕНИК МИНИСТЕР Д-Р МАЈА МАНОЛЕВА

Д-р Маја Манолева е родена 1972 година во Скопје. Основното и средното образование ги завршува во Скопје. Во 1998 година го завршува Медицинскиот факултет на Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје, насока општа медицина.

Во 1999 година е вработена на проект на ЈЗУ Здравствен Дом Скопје и УНИЦЕФ за здравствена заштита на бегалците од Косово. Од 2000 до 2006 работи како матичен лекар во приватна здравствена установа. Од декември 2006 година започнува специјализација по физикална медицина и рехабилитација на Медицинскиот Факултет Скопје. Од 2011 до 2013 работи како специјалист по физикална медицина и рехабилитација во приватна здравствена установа. Во ноември 2013 вработена како специјалист по физикална медицина и рехабилитација во ЈЗУ Универзитетска клиника за физикална медицина и рехабилитација – Скопје. Во 2017 година започнува трет циклус докторски студии на студиска програма Клиничка медицина, на Медицинскиот факултет на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Во август 2017 година именувана е за медицински директор на ЈЗУ Универзитетска клиника за физикална медицина и рехабилитација – Скопје. Во 2019 избрана за асистент на Медицинскиот факултет на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. На 02.03.2023 е избрана за Заменик министер за здравство во Владата на Република Северна Македонија.

Автор и коавтор е на стручни и научни трудови од областа на медицината објавени во меѓународни научни списанија. Маја Манолева има активно учествувано на бројни стручни состаноци, симпозиуми, работилници и домашни и меѓународни конгреси од областа на медицината. Автор е на три учебници за четиригодишно стручно образование, здравствена струка. Како надворешен соработник била член во стручен тим за изработка на стандарди за постигањата на учениците и прашања за изработка на стандардизирани тестови во 2008 година.

Секретар е на Здружението на специјалисти по физикална медицина и рехабилитација на Република Северна Македонија и член на Европското здружение на специјалисти по физикална медицина и рехабилитација.

Во 2022 година избрана е за член на извршниот одбор и потпретседател на Лекарска комора на Република Северна Македонија.

Остави коментар