ИНТЕРНИ ОГЛАСИ

Датум на објава 25.12.2023
Одлуки за извршен избор за интерен оглас број 02/2023
Интерен оглас број 02/2023 
Образец за пријава
Датум на публикување 13.12.2023 година.
Краен рок на аплицирање 17.12.2023 година.
Датум на објава 13.12.2023
Одлуки за извршен избор за интерен оглас број 01/2023
Одлукa за невршење на избор за интерен оглас број 01/2023 
Интерен оглас број 01/2023 
Образец за пријава
Датум на публикување 24.11.2023 година.
Краен рок на аплицирање 28.11.2023 година.
Датум на објава 17.01.2023
Одлуки за извршен избор за интерен оглас број 01/2022 и 02/2022
Интерен оглас број 02/2022
Датум на публикување 30.12.2022 година.
Краен рок на аплицирање 03.01.2023 година.
Интерен оглас број 01/2022
Датум на публикување 28.12.2022 година.
Краен рок на аплицирање 01.01.2023 година.
Датум на објава 23.12.2021
Одлука за избор на 2 извршители за унапредување по пат на интерен оглас 01/2021
Одлука за невршење на избор на 1 извршител и избор на 1 извршител за унапредување по пат на интерен оглас 02/2021
Датум на Објава 14.12.2021 година.

Краен рок на аплицирање 18.12.2021 година.

Интерен оглас број 02/2021 за унапредување на административни службеници
Датум на објава: 10.12.2021

Интерен оглас број 01/2021 за унапредување на административни службеници
Датум на објава: 07.12.2020

ОДЛУКИ за унапредување по пат на интерен оглас 02/2020

ОДЛУКИ за унапредување по пат на интерен оглас 02/2020

Датум на објава: 03.02.2020

ОДЛУКИ за унапредување по пат на интерен оглас 01/2020


Датум на објава: 27.01.2020

Интерен оглас број 01/2020 за унапредување на административни службеници – Министерство за здравство 01/2020

Краен рок на аплицирање 31.01.2020 година.


Датум на објава: 12.07.2019

ОДЛУКИ за унапредување по пат на интерен оглас 01/2019


Датум на објава: 28.06.2019

Врз основа на член 11, член 30 став 3 и став 5, член 49 од Законот за адмиистративни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас  („Службен весник на Република Македонија“ бр.11/15 и 35/18), државниот секретар на Министерот за здравство објавува:

Интерен оглас број 01/2019 за унапредување на административни службеници

Образецот за пријавата за интерниот оглас можете да го преземете на овој Линк