ПРОЕКТ HEALTH – INFO

Покана за доставување на понуди / Call for tenders
Проектот HEALTH-INFO, кој се спроведува од Министерство за здравство, во рамки на програмата  ИНТЕРЕГ ИПА за прекугранична соработка Грција – Република Северна Македонија 2014-2020, 

ги поканува сите заинтересирани економски оператори  кои ги исполнуваат условите од овој повик, да достават понуди за Изработка на модули за надградба и адаптација на националниот е-здравствен систем со Е-платформа,  за потребите на Министерство за здравство, најдоцна до 12.03.2021 година. 

Call for tenders
The HEALTH-INFO Project implemented by the Ministry of Health, in the frame of INTEREG IPA Cross-Border Cooperation Program Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020, invites all interested economic operators who meet the requirements of this call, to submit bids for Development of modules for adjusting the national e-health system with the E-platform, for the needs of the Ministry of Health, no later than 12.03.2021. 

Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие 

Ви благодариме на покажаниот интерес. 

– Листа на поканети компании на овој линк.