ИЗВЕШТАИ

Објавување на Годишни извештаи за реализација на програмите за здравствена заштита за 2023 година
 1. Годишниот извештај на Програмата за здравствена заштита на мајките и децата за 2023 година
Објавување на Годишни извештаи за реализација на програмите за здравствена заштита за 2022 година
 1. Годишен извештај за програмска и буџетска реализацуха за Програмата за лекување на ретки болести во Република Северна Македонија за 2022 година
 2. Годишен извештај од програмата за организирање на крводарителство во РСМ за 2022
 3. Годишен извештај за програмска и буџетска реализација на програмата за здравствена заштита на лица со душевни растројства во РСМ за 2022 година
 4. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОГРАМСКА И БУЏЕТСКА РЕАЛИЗАЦИЈА на Програмата за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетесот за 2022 година
 5. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОГРАМСКА И БУЏЕТСКА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА БОЛНИ КОИ СЕ ТРЕТИРААТ СО ДИЈАЛИЗА И АКТИВНОСТИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ СО ХЕМОФИЛИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2022 ГОДИНА
 6. Извештај за програма за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени, како и за спроведување на обуки за вршење на преглед на умрени лица за 2022 година
 7. ИЗВЕШТАЈ  ЗА СПОНЗОРСТВА 2022 ГОДИНА
 8.  Годишен извештај за Национална годишна програма ја јавно здравје за 2022 година
 9. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА МАЈКИ И ДЕЦА ЗА 2022 ГОДИНА
Објавување на Годишни извештаи за реализација на програмите за здравствена заштита за 2021 година
 1. Годишен извештај за програмска и буџетска реализацуха за Програмата за лекување на ретки болести во Република Северна Македонија за 2021 година
 2. Годишен извештај од програмата за организирање на крводарителство во РСМ за 2021
 3. Годишен извештај за програмска и буџетска реализација на програмата за здравствена заштита на лица со душевни растројства во РСМ за 2021 година
 4. Извештај за програма за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени, како и за спроведување на обуки за вршење на преглед на умрени лица за 2021 година
Објавување на Годишни извештаи за реализација на програмите за здравствена заштита за 2020 година
 1. Годишен извештај за реализација на Програма за превенција на кардиоваскуларни болести за 2020 година
 2. Годишен извештај за реализација на Програма за систематски прегледи за 2020 година
 3. Годишен извештај за реализација на Програма за крводарителство за 2020 година
 4. Годишен извештај за реализација на национална програма за јавно здравје за 2020 година
 5. Годишен извештај за реализација на Програма за имунизација за 2020 година
 6. Годишен извештај за реализација на Програма за испитување на појавата спречување на бруцелоза за 2020 година
 7. Годишен извештај за реализација на Програма за превентивни мерки за спречување на туберкулоза за 2020 година
 8. Годишен извештај за реализација на Програма за заштита на населението од ХИВ СИДА за 2020 година
 9. Годишен извештај за реализација на Програма за активна заштита на мајки и деца за 2020 година
 10. Годишен извештај за реализација на Програма за рана детекција на малигни заболувања за 2020 година
 11. Годишен извештај за реализација на Програма Здравје за сите за 2020 година
 12. Годишен извештај за реализација на Програма за здравствена заштита на лицата со душевни растројства 2020 година
 13. Годишен извештај за реализација на Програма болести од зависности за 2020 година
 14. Годишен извештај за реализација на Програма за дијализа и хемофилија за 2020 година
 15. Годишен извештај за реализација на Програма за партиципација за 2020 година
 16. Годишен извештај за реализација на Програма за лекување на ретки болести за 2020 година
 17. Годишен извештај за реализација на Програма за задолжително здравствено осигурување за 2020 година
 18. Годишен извештај за реализација на Програма за обезбедување на инсулин за 2020 година
 19. Годишен извештај за реализација на Програма за пензионери за 2020 година
 20. Годишен извештај за реализација на програма за едукација за 2020 година
 21. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ВО ВРСКА СО СКРИНИНГ НА РАК НА ГРЛОТО НА МАТКАТА КАЈ ЖЕНИТЕ НА ВОЗРАСТ ОД 46-61 ГОДИНИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2020 ГОДИНА
 22. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ВО ВРСКА СО СКРИНИНГ НА РАКОТ НА ДОЈКА КАЈ ЖЕНИТЕ НА ВОЗРАСТ ОД 50-69 ГОДИНИ, ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА
 23. Организиран мамографски скрининг за рана детекција на карцином на дојка
 24. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОГРАМСКА И БУЏЕТСКА РЕАЛИЗАЦИЈА на Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во РСМ за 2020 година
Објавување на Годишни извештаи за реализација на програмите за здравствена заштита за 2019 година
 1. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ВО ВРСКА СО СКРИНИНГ НА РАКОТ НА ГРЛОТО НА МАТКАТА КАЈ ЖЕНИТЕ НА ВОЗРАСТ ОД 36-45 ГОДИНИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА
 2. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ВО ВРСКА СО СКРИНИНГ НА РАКОТ НА ДОЈКА КАЈ ЖЕНИТЕ НА ВОЗРАСТ ОД 50-69 ГОДИНИ, ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА
 3. Годишен извештај за програмска и буџетска реализација на Програма за детекција на малигни заболувања за 2019
 4. АНАЛИЗА-ПРОЦЕНКА НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ПОСТОЕЧКИОТ КАДАР И ОПРЕМА ( ПАП И ХПВ ТЕСТИРАЊЕ), ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЕТИ, РАБОТА НА РАБОТНА ГРУПА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИ ВО ВРСКА СО СКРИНИНГ НА РАКОТ НА ГРЛОТО НА МАТКАТА
 5. Годишен извештај за реализација на Програма за имунизација за 2019 година
 6. Годишен извештај за реализација на Програма за задолжително здравствено осигурување за 2019 година
 7. Годишен извештај за реализација на Програма за пензионери за 2019 година
 8. Годишен Извештај за Програмата за организирање и унапредување на крводарителството во РСМ за 2019
 9. Годишен извештај за реализација на Програма за активна заштита на мајки и деца за 2019 година
 10. Годишен извештај за реализација на програма за едукација за 2019 година
 11. Годишен извештај за реализација на Програма за превенција на кардиоваскуларни болести за 2019 година
 12. Годишен извештај за реализација на Програма за дијализа и хемофилија за 2019 година
 13. Годишен извештај за реализација на Програма за обезбедување на инсулин за 2019 година
 14. Годишен извештај за реализација на Програма за превентивни мерки за спречување на туберкулоза за 2019 година
 15. Годишен извештај за реализација на Програма за лекување на ретки болести за 2019 година
 16. Годишен извештај за реализација на Програма болести од зависности за 2019 година
 17. Годишен извештај за реализација на Програма за систематски прегледи за 2019 година
 18. Годишен извештај за реализација на Програма за партиципација за 2019 година
 19. Годишен извештај за реализација на Програма за заштита на населението од ХИВ СИДА за 2019 година
2019 Година
 1. Извештај за родово одговорно буџетирање за 2019 година
Објавување на Годишни извештаи за реализација на програмите за здравствена заштита за 2018 година
 1. Годишен извештај за реализација на Програма за превенција на кардиоваскуларни болести за 2018 година
 2. Годишен извештај за реализација на Програма за систематски прегледи за 2018 година
 3. Годишен извештај за реализација на Програма за крводарителство за 2018 година
 4. Годишен извештај за реализација на национална програма за јавно здравје за 2018 година
 5. Годишен извештај за реализација на Програма за имунизација за 2018 година
 6. Годишен извештај за реализација на Програма за испитување на појавата спречување на бруцелоза за 2018 година
 7. Годишен извештај за реализација на Програма за превентивни мерки за спречување на туберкулоза за 2018 година
 8. Годишен извештај за реализација на Програма за заштита на населението од ХИВ СИДА за 2018 година
 9. Годишен извештај за реализација на Програма за активна заштита на мајки и деца за 2018 година
 10. Годишен извештај за реализација на Програма за рана детекција на малигни заболувања за 2018 година
 11. Годишен извештај за реализација на Програма Здравје за сите за 2018 година
 12. Годишен извештај за реализација на Програма за здравствена заштита на лицата со душевни растројства 2018 година
 13. Годишен извештај за реализација на Програма болести од зависности за 2018 година
 14. Годишен извештај за реализација на Програма за дијализа и хемофилија за 2018 година
 15. Годишен извештај за реализација на Програма за партиципација за 2018 година
 16. Годишен извештај за реализација на Програма за лекување на ретки болести за 2018 година
 17. Годишен извештај за реализација на Програма за задолжително здравствено осигурување за 2018 година
 18. Годишен извештај за реализација на Програма за обезбедување на инсулин за 2018 година
 19. Годишен извештај за реализација на Програма за пензионери за 2018 година
 20. Годишен извештај за реализација на програма за едукација за 2018 година
Објавување на Годишни извештаи за реализација на програмите за здравствена заштита за 2017 година
 1. Годишен извештај за реализација на Програма за превенција на кардиоваскуларни болести за 2017 година
 2. Годишен извештај за реализација на Програма за систематски прегледи за 2017 година
 3. Годишен извештај за реализација на Програма за крводарителство за 2017
 4. Годишен извештај за реализација на национална програма за јавно здравје за 2017
 5. Годишен извештај за реализација на Програма за имунизација за 2017 година
 6. Годишен извештај за реализација на Програма за испитување на појавата спречување на бруцелоза за 2017 година
 7. Годишен извештај за реализација на Програма за превентивни мерки за спречување на туберкулоза за 2017
 8. Годишен извештај за реализација на Програма за заштита на населението од ХИВ СИДА за 2017
 9. Годишен извештај за реализација на Програма за активна заштита на мајки и деца за 2017 година
 10. Годишен извештај за реализација на Програма Здравје за сите за 2017 година
 11. Годишен извештај за реализација на Програма за здравствена заштита на лицата со душевни растројства 2017
 12. Годишен извештај за реализација на Програма болести од зависности за 2017
 13. Годишен извештај за реализација на Програма за дијализа и хемофилија за 2017
 14. Годишен извештај за реализација на Програма за партиципација за 2017 година
 15. Годишен извештај за реализација на Програма за лекување на ретки болести за 2017
 16. Годишен извештај за реализација на Програма за задолжително здравствено осигурување за 2017 година
 17. Годишен извештај за реализација на Програма за обезбедување на инсулин за 2017
 18. Годишен извештај за реализација на Програма за пензионери за 2017 година
 19. Годишен извештај за реализација на програма за едукација за 2017