Стратегии

 

 1. Национален акционен план за здравствена безбедност во Република Северна Македонија, 2024-2030
  1. PLANI NACIONAL I VEPRIMIT PËR SIGURINË SHËNDETËSORE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT, 2024-2030
  2. NATIONAL ACTION PLAN FOR HEALTH SECURITY FOR THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA, 2024-2030
 2. Oперативен план на Mинистерство за Здравство за спроведување на актиностите од акцискиот план за спроведување на конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство (Истанбулска Конвенција) 2018-2023 за 2021 година
 3. Стратегија за здравство на Република Северна Македонија 2021 – 2030
 4. Национална стратегија за унапредување на менталното здравје во Република Македонија септември 2018 – 2025 година
 5. Национална стратегија за контрола на антимикробна резистенција со акциски план  2019-2023
 6. Национална стратегија за дрога на Република Mакедонија 2014 – 2020 год
 7. Национална стратегија на Република Македонија за превенција и контрола на незаразните болести
 8. Прирачник за спроведување на националната стратегија за превенција на орални заболувања кај децата од 0-14 години во Република Македонија
 9. Национална стратегија за превенција на орални заболувања кај деца до 14 години на Република Македонија за периодот 2018 – 2028 година
 10. Стратегија за развој на Македонски интегриран здравствен информатички систем
 11. Стратегија за имунизација во Република Македонија 2012-2020 година со Акциониот план 2012-2015 година
 12. Стандардна оперативна процедура за обезбедување на сеопфатен и мултисекторски одговор во Центри за упатување на жртви на сексуално насилство (Септември 2018)

Архива:

 1. Национална стратегија за ХИВ 2012 – 2016
 2. Стратегија за адаптација на здравствениот сектор кон климатските промени во Република Македонија со акционен план 2011 – 2015
 3. Календар на имунизација 2013
 4. Национална стратегија за превенција на орални заболувања кај деца до 14 години на Република Македонија за периодот 2008 – 2018 година
 5. Стратегија за сексуалното и репродуктивното здравје во Република Македонија до 2020 година, со Акциониот план до 2013 година
 6. Стратегија за безбедно мајчинство на Република Македонија за период 2010 – 2015 година со акционен план
 7. Стратешкиот план 2016-2018 година