ОРГАНИЗАЦИЈА, СИСТЕМАТИЗАЦИЈА И ВРАБОТЕНИ

Последна промена: 14.09.2022
Во прилог можете да погледнете како е структуирана и поставена работата на Министерството за здравство на Република Македонија, како и самата систематизација на работните места. Во прилог можете да погледнете и листа на вработени во Министерството.

Листа на вработени во Министерството за здравство на Република Македонија

Правилници за внатрешна организација на Министерството за здравство

Правилници за систематизација на работните места