ОГЛАСИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

21.02.2022 година

Специјалист за заштита од пожари реф.бр.MK/ERCP #1.2.12

Проектни задачи/TOR-MK/ERCP #1.2.12

 21.12.2021 година

 1. Оглас за вработување на здравствени работници – ЈЗУ Геронтолошки завод  – 13 Ноември, Скопје  (Датум на објава 13.12.2017 година)
 2. Државен советник за здравствен менаџмент и здравствена политика – Министерство за здравство (Датум на објава 19.12.2017 година)
 3. Oглас за искажување интерес за работа во Проектна единица за имплементација на Проектот  за реконструкција и доградба на јавните здравствени установи во РМ (Датум на објава – 06.09.2018)
 4. ОГЛАС за работа на проект во рамки на ИПА меѓугранична соработка со Грција: EX-INFO: Унифициран информатички систем за размена на информации меѓу единиците во примарната здравствена заштита во меѓуграничниот регион (Датум на објава – 28.09.2018)

ОДЛУКИ ЗА ИЗБОР

  1. Одлуки за избор на кандидати за вработување на административни службеници во Министерство за здравство објавен по пат на Јавен оглас број 199/2019. (Датум на објава 06.12.2019 година)
  2.  Одлуки за избор и невршење избор на кандидати за вработување на административни службеници во Министерство за здравство објавен по пат на Јавен оглас борј 268/2019. (Датум на објава 13.12.2019 година)
  3. Одлука за избор на еден извршител по објавен Јавен оглас број 486/2021.(Датум на објава 02.12.2021 година
  4. Одлука за избор на еден извршител – по пат на јавен оглас број 568/2021. (Датум на објава 06.08.2021)

ЛИНК ДО ИНТЕРНИ ОГЛАСИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ