ЗАКОН ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ

Со овој закон се уредуваат основните начела за заштита, промоција и унапредување на менталното здравје, правата и обврските на лицата со ментална болест, правата и обвр- ските на здравствените установи и здравствените работници и соработници, постапката за заштита на правата на лицата со ментална болест, како и надзорот над спроведувањето на законот.


  1. ЗАКОН ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ (Службен весник на РМ бр. 71 од 2006 година)
  2. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ (Службен весник на РМ бр. 150 од 2015 година)