ЗАКОН ЗА ХЕМИКАЛИИ

Со овој закон се уредуваат класификацијата, пакувањето и означувањето на хемикалиите, условите за производство на хемикалиите, правата и обврските на правните лица кои произведуваат, ги ставаат во промет хемикалиите или ги употребуваат хемикалиите, водењето на регистар на хемикалии, ограничувањето и забраната на производството, ставањето во промет и употребата на хемикалиите, увозот и извозот на одредени опасни хемикалии, ставањето во промет на биоцидните производи и детергентите, надзорот, како и други прашања кои се однесуваат на хемикалиите. Со овој закон се уредуваат и постапките за пријавување на нови супстанции и оценување на нови и постојни супстанции, постапките за нотификација, рекламирање, постапките за меѓусебно признавање на сертификатите и обврските за известување.


ЗАКОН ЗА ХЕМИКАЛИИ, редакциски пречистен текст објавен од „Службен весник на Република Македонија”, кој ги опфаќа сите изменувања и дополнувања заклучно со Законот за изменување и дополнување на Законот за хемикалии објавен во „Службен весник на РМ“ бр.53/11


  1. ЗАКОН ЗА ХЕМИКАЛИИ (Службен весник на РМ бр. 145 од 2010 година)
  2. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХЕМИКАЛИИ (Службен весник на РМ бр. 53 од 2011 година)
  3. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХЕМИКАЛИИ (Службен весник на РМ бр. 164 од 2013 година)
  4. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХЕМИКАЛИИ (Службен весник на РМ бр. 116 од 2015 година)
  5. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХЕМИКАЛИИ (Службен весник на РМ бр. 149 од 2015 година)
  6. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХЕМИКАЛИИ (Службен весник на РМ бр. 37 од 2016 година)