EXIM – Биро за лекови

EXIM (Едношалтерски систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки и тарифни квоти) овозможува електронско поднесување на барањата за дозволи за увоз, извоз и транзит од страна на деловната заедница, како и електронско издавање на дозволите од страна на надлежните институции.

Електронско поднесување на барање за дозвола во надлежност на Министерството за здравство – Биро за лекови  се врши преку EXIM системот со избор на следниот линк www.exim.gov.mk. На истиот линк се објавуваат и потребните информации за условите и правила за регистрација на економските оператори во EXIM, каде можат да се најдат и прирачниците за негово користење.

 

 • Регулатива за примена на EXIM
 1. Упатство за користење на системот EXIM при поднесување на барање за увоз, извоз, транспорт и транзит на хемикалии, прекурзори, биоцидни производи, детергенти и препарати преку лиценцата I042-МЗ-БЛ, I010-МЗ-БЛ, E042-МЗ-БЛ, E005-МЗ-БЛ, T010-МЗ-БЛ, увоз-извоз на лекови I040-МЗ-БЛ, Е040-МЗ-БЛ, увоз-извоз на медицински помагала I041-МЗ-БЛ, Е041-МЗ-БЛ како и увоз-извоз на опојни дроги и психотропни суспстанции I050-МЗ-БЛ, E050-МЗ-БЛ
 2. Упатство за начин на плаќање на административни такси за увозни, извозни и транзитни дозволи опфатени во EXIM
 3. Упатство за начинот на уплата на дополнителни надоместоци наменето за економските оператори
 1. I040, I041, E040, E041- БЛ – Барање во хартиена форма
 • Новости за корисниците
 • EXIM статистики
 1. Квартален извештај октомври – декември 2012
 2. Квартален извештај јануари – март 2013
 3. Квартален извештај април-јуни 2013
 4. Квартален извештај јули-септември 2013
 5. Квартален извештај октомври – декември 2013
 6. Квартален извештај јануари-март 2014
 7. Квартален извештај април-јуни 2014
 8. Квартален извештај јули-септември 2014
 9. Квартален извештај октомври-декември 2014
 10. Квартален извештај јануари-март 2015
 • Корисничка поддршка

                  Административна поддршка

 1. Елеонора Пандова     (eleonora.pandova@zdravstvo.gov.mk)    контакт: 075/ 402-533    – за поглавје лекови
 2. Лидија Савиќ                (lidija.savik@zdravstvo.gov.mk)                   контакт: 075/ 268-683    – за поглавје хемикалии и прекурсори (од група 2 и 3)
 3. Билјана Димитрова    (biljana.dimitrova@zdravstvo.gov.mk)       контакт: 076/ 445-297    – за поглавје медицински помагала
 4. Татјана Петрушевска (tanja.petrusevska@zdravstvo.gov.mk)      контакт: 02/ 3112-500 локал. 127 – за поглавје опојни дроги и психотропни супсатнции и прекурсори (од група 1)

 

 • Други информации

За запознавање со условите и правилата за регистрација во EXIM и за пристап во системот изберете го следниот линк www.exim.gov.mk