EXIM – Државен санитарен и здравствен инспекторат

EXIM (Едношалтерски систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки и тарифни квоти) овозможува електронско поднесување на барањата за дозволи за увоз, извоз и транзит од страна на деловната заедница, како и електронско издавање на дозволите од страна на надлежните институции.

Електронско поднесување на барање за дозвола во надлежност на Министерството за здравство – Државниот санитарен и здравствен инспекторат  се врши преку EXIM системот со избор на следниот линк www.exim.gov.mk. На истиот линк се објавуваат и потребните информации за условите и правила за регистрација на економските оператори во EXIM, каде можат да се најдат и прирачниците за негово користење.

 • Законски и подзаконски акти

1.   Закон за санитарна и здравствена инспекција

  2.   Закон за безбедност на козметичките производи

   3.   Закон за здравствена исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба

    4.   Закон за безбедност на производите

 

 • Регулатива за примена на EXIM
 1. Упатство за користење на ЕXIM системот при поднесување на барање за увоз -царинење на предмети за општа употреба, козметички производи и детски играчки преку лиценцата I008-МЗ-ДСЗИ
 2. Упатство за начин на плаќање на административни такси за увозни, извозни и транзитни дозволи опфатени во EXIM
 3. Упатство за начинот на уплата на дополнителни надоместоци наменето за економските оператори
 1. I008-ДСЗИ-Барање во хартиена форма
 • Новости за корисниците
 • EXIM статистики
 1. Квартален извештај октомври-декември 2012
 2. Квартален извештај јануари-март 2013
 3. Квартален извештај април-јуни 2013
 4. Квартален извештај јули-септемри 2013
 5. Квартален извештај октомври – декември 2013
 6. Квартален извештај јануари-март 2014
 7. Квартален извештај април-јуни 2014
 8. Квартален извештај јули-септември 2014
 9. Квартален извештај октомври-декември 2014
 10. Квартален извештај јануари-март 2015
 • Корисничка поддршка

                  Административна поддршка

 1. Васил Чешларов (vasko.ceslarov@zdravstvo.gov.mk)    контакт: 075/ 402-316
 2. Љубица Гиачо      (ljubica.giaco@zdravstvo.gov.mk)        контакт: 075/ 402-263

                  Техничка поддршка

 1. Виктор Митевски (viktor.mitevski@zdravstvo.gov.mk)    контакт: 02/ 3112-500 локал. 144
 • Други информации

За запознавање со условите и правилата за регистрација во EXIM и за пристап во системот изберете го следниот линк www.exim.gov.mk