ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВСТВЕНИ СОРАБОТНИЦИ ЗА УЧЕСТВО ВО МИСИИ И МЕЃУНАРОДНИ ОПЕРАЦИИ