ЈАВНИ НАБАВКИ

ЈАВНИ НАБАВКИ 2019 ГОДИНА
# Фирма Опис (линк) Датум на склучување на договор Износ
1 Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје Лекови за лекување на ретки болести 3/7/2019 294,254,934 мкд
2 Друштво за производство и промет на хемиски и козметички производи ЕЛБИЈОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Вакцини за континуирана имунизација и вакцини по епидемиолошки индикации на населението во Република Македонија за период јуни 2018-јуни 2020 година со повеќегодишна јавна набавка 6/3/2019 204,878,472 мкд
3 Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје Вакцини за континуирана имунизација и вакцини по епидемиолошки индикации на населението во Република Македонија за период јуни 2018-јуни 2020 година со повеќегодишна јавна набавка 6/3/2019 191,552,445 мкд
4 Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје Вакцини за континуирана имунизација и вакцини по епидемиолошки индикации на населението во Република Македонија за период јуни 2018-јуни 2020 година со повеќегодишна јавна набавка 6/3/2019 190,076,250 мкд
5 Друштво за трговија и услуги ЕУРО – ФАРМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Набавка на лек Nusinersen за пациенти со спинална мускулна атрофија (СМА) 4/11/2019 154,978,866 мкд
6 Друштво за трговија, застапништво и маркетинг ЦАРСО ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Илинден Лекови за лекување на ретки болести 24/09/2019 102,664,800 мкд
7 Друштво за трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА ДООЕЛ Скопје Фактори на коагулација 19/02/2019 47,085,907 мкд
8 Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје Метадон и бупренофин за лицата со болести на зависности во РМ за 2018 година 8/7/2019 44,000,477 мкд
9 Друштво за производство и услуги НЕТ-ЕЛЕКТРОНИКС Владимир ДООЕЛ Скопје МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА – СКОПЈЕ 28/10/2019 36,458,894 мкд
10 Друштво за производство, трговија и услуги СИНЕРЏИ МЕДИКАЛ ДОО експорт-импорт Скопје МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА – СКОПЈЕ 27/03/2019 34,229,676 мкд
11 Друштво за производство, трговија и услуги ФАРМА ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Набавка на останатата специфична хематолошка терапија за потребите на ЈЗУУниверзитетска клиника за хематологија Скопје за период од 1(една )година 11/6/2019 25,496,638 мкд
12 Друштво за промет МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО Скопје Лекови за лекување на ретки болести 3/7/2019 25,283,702 мкд
13 Производно трговско друштво БИО МЕДИКА ДООЕЛ Скопје Медицинска опрема за ЈЗУ Прилеп, Куманово и ОБ Битола Ендоскопски столб за абдоменална хирургија и сет за видео интубација 3/10/2019 21,788,700 мкд
14 Друштво за производство, трговија и услуги ФАРМА ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Фактори на коагулација 19/03/2019 20,381,130 мкд
15 Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје Лекови за лекување на ретки болести 4/7/2019 18,776,215 мкд
16 Друштво за промет МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО Скопје Набавка на останатата специфична хематолошка терапија за потребите на ЈЗУУниверзитетска клиника за хематологија Скопје за период од 1(една )година 11/6/2019 18,469,369 мкд
17 Друштво за производство, трговија и услуги ФАРМА ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Резервни делови, вградување на резервните делови и ставање во функција на Ангиографски апарат SHIMADZU MH-200 Bransist Safire за потребите на ЈЗУ Специјализирана болница за превенц… 13/11/2019 16,948,758 мкд
18 Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје Набавка на останатата специфична хематолошка терапија за потребите на ЈЗУУниверзитетска клиника за хематологија Скопје за период од 1(една )година 11/6/2019 15,352,706 мкд
19 Друштво за трговија, производство и услуги ФЕНИКС ФАРМА ДООЕЛ Скопје Набавка на останатата специфична хематолошка терапија за потребите на ЈЗУУниверзитетска клиника за хематологија Скопје за период од 1(една )година 11/6/2019 12,648,765 мкд
20 Друштво за трговија и услуги СОНИКС АНАСТАСИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Медицинска опрема за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести – Скопје 13/11/2019 10,304,940 мкд
21 Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје Набавка на останатата специфична хематолошка терапија за потребите на ЈЗУУниверзитетска клиника за хематологија Скопје за период од 1(една )година 11/6/2019 9,633,940 мкд
22 Друштво за производство,трговија и услуги ТЕХНОСЕКТОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Медицинска опрема за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести – Скопје 13/11/2019 7,288,860 мкд
23 Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје Лекови за лекување на ретки болести 20/09/2019 7,201,722 мкд
24 Друштво за трговија и услуги КУБИС МЕДИКАЛ ДООЕЛ Скопје МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА – СКОПЈЕ 27/03/2019 7,030,676 мкд
25 Друштво за медицинско снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД Скопје Набавка на останатата специфична хематолошка терапија за потребите на ЈЗУУниверзитетска клиника за хематологија Скопје за период од 1(една )година 11/6/2019 6,300,391 мкд
26 Друштво за трговија и услуги ГАЛИНОС ФАРМ ДОО Скопје Лекови за лекување на ретки болести 10/7/2019 5,623,491 мкд
27 Друштво за промет МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО Скопје Вакцини за континуирана имунизација и вакцини по епидемиолошки индикации на населението во Република Македонија за период јуни 2018-јуни 2020 година со повеќегодишна јавна набавка 6/3/2019 4,538,754 мкд
28 Друштво за трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА ДООЕЛ Скопје Лекови за лекување на ретки болести 3/7/2019 3,953,709 мкд
29 Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА – СКОПЈЕ 24/10/2019 3,563,600 мкд
30 Друштво за современи технологии СОРСИКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје Одржување и надградба на Национален систем за електронски евиденции во здравството – Мој термин 24/09/2019 3,150,000 мкд
31 Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје Набавка на останатата специфична хематолошка терапија за потребите на ЈЗУУниверзитетска клиника за хематологија Скопје за период од 1(една )година 11/6/2019 2,978,250 мкд
32 Друштво за современи технологии СОРСИКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје Софтверско решение за Регистар на рак 24/09/2019 2,100,000 мкд
33 Друштво за трговија и услуги ГАЛИНОС ФАРМ ДОО Скопје Набавка на останатата специфична хематолошка терапија за потребите на ЈЗУУниверзитетска клиника за хематологија Скопје за период од 1(една )година 11/6/2019 2,099,265 мкд
34 Трговско друштво за компјутерски инженеринг СЕМОС ДОО Скопје Проверка на безбедност на информатички систем и ревизија на процедури за пристап 23/09/2019 1,404,200 мкд
35 Друштво за проектирање,инженеринг,услуги и трговија ИНТ ГЛОБАЛ ИНЖЕНЕРИНГ АВ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Изработка на проектно-техничка документација – Основен Проект за Реновирање и адаптација на ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ – Ургентен центар во УКЦ “Мајка Тереза”, Скопје 23/07/2019 1,401,840 мкд
36 Друштво за проектирање, градежно занаетчиски работи, трговија и услуги ИНКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје Изработка на Основен проект за реконструкција и адаптација на простории во Институт за белодробни заболувања кај децата – Козле, со оформување на центар за цистична фиброза 26/07/2019 1,401,840 мкд
37 Друштво за проектирање,производство,трговија,туризам и услуги ЈОРД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Изработка на Основен проект за реконструкција и адаптација на простории во ОБ Кавадарци со оформување на центар за палиативно лекување 23/07/2019 1,401,840 мкд
38 Друштво за производство и промет на хемиски и козметички производи ЕЛБИЈОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Лекови за лекување на ретки болести 3/7/2019 1,290,493 мкд
39 Друштво за проектирање, градежно занаетчиски работи, трговија и услуги ИНКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје Изработка на основен проект за реконструкција и адаптација на КАРИЛ -Универзитетска Клиника за анестезија, реанимација и интензивно лекување 20/03/2019 1,288,560 мкд
40 Трговско друштво за проектирање инженеринг и консалтинг ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО-Скопје Изработка на проектно-техничка документација – Основен Проект за Реновирање и адаптација на ЈЗУ УК Урологија во УКЦ “Мајка Тереза”, Скопје 23/07/2019 1,260,240 мкд
41 Друштво за современи технологии СОРСИКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје Надградба и одржување на централен регистар на лекови и медицински средства 3/7/2019 1,259,895 мкд
42 Друштво за производство, трговија и услуги МЕДИКОН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Лубриканти согласно Програмата за заштита на населението од ХИВ инфекција во РСМ 16/10/2019 1,184,720 мкд
43 Друштво за современи технологии СОРСИКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје Систем за превентивни прегледи – скрининг (надградба на скрининг на дојка, + цервикален, + колоректален) 2/10/2019 1,115,000 мкд
44 Друштво за производство, промет, градежништво, транспорт и услуги КОП-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Сервис на моторни возила со промена на делови 8/1/2019 1,045,143 мкд
45 Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје Лекови за лекување на ретки болести 26/09/2019 1,020,884 мкд
46 Друштво за проектирање,производство,трговија,туризам и услуги ЈОРД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Изработка на проектно-техничка документација – Основен Проект за Реновирање на Амбуланта на ЈЗУ УК за уво, нос и грло, во УКЦ “Мајка Тереза”, Скопје 23/07/2019 758,740 мкд
47 Друштво за производство,трговија,и услуги САКО ТРАДЕ извоз-увоз Соња и др. ДОО Велес кондоми, лубриканти и тестови за брз скрининг на ХИВ по Програма за заштита на населението од ХИВ инфекција во Република Македонија за 2019 година (Службен Весник на РМ бр. 4/19) 8/7/2019 743,400 мкд
48 Друштво за информатички инженеринг НЕОКОМ АД увоз-извоз Скопје Хардверска и мрежна опрема за потребите на Министерство за здравство 5/8/2019 723,899 мкд
49 Друштво за промет и услуги ФАРМАС МН ДООЕЛ Скопје Респираторни маски кои обезбедуваат заштита од загадување на ПМ честици 5/6/2019 722,160 мкд
50 Друштво за промет и услуги МЕДИЦАЛ АДВАНЦЕ ДООЕЛ Скопје Изработка на физибилити студија за анализа на можностите за изнаоѓање најдобар модел за искористување на капацитетите на одделот за ин-витро фертилизација при ЈЗУ Универзитетска Кл… 20/03/2019 700,920 мкд
51 Друштво за промет ВАРУС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Набавка на останатата специфична хематолошка терапија за потребите на ЈЗУУниверзитетска клиника за хематологија Скопје за период од 1(една )година 11/6/2019 677,722 мкд
52 Друштво за производство и промет на хемиски и козметички производи ЕЛБИЈОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Набавка на останатата специфична хематолошка терапија за потребите на ЈЗУУниверзитетска клиника за хематологија Скопје за период од 1(една )година 11/6/2019 599,202 мкд
53 Друштво за увоз-извоз и трговија на големо СЕПТИМА ДООЕЛ Скопје Набавка на останатата специфична хематолошка терапија за потребите на ЈЗУУниверзитетска клиника за хематологија Скопје за период од 1(една )година 11/6/2019 541,401 мкд
54 Друштво за трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА ДООЕЛ Скопје Набавка на останатата специфична хематолошка терапија за потребите на ЈЗУУниверзитетска клиника за хематологија Скопје за период од 1(една )година 11/6/2019 498,681 мкд
55 Друштво за промет и услуги БИОТЕК ДОО експорт-импорт Скопје кондоми, лубриканти и тестови за брз скрининг на ХИВ по Програма за заштита на населението од ХИВ инфекција во Република Македонија за 2019 година (Службен Весник на РМ бр. 4/19) 19/06/2019 493,080 мкд
56 Друштво за трговија, производство и услуги ФЕНИКС ФАРМА ДООЕЛ Скопје Лекови за лекување на ретки болести 22/10/2019 460,506 мкд
57 Друштво за производство промет услуги и посредување ЗОТЕБРОС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Хардверска и мрежна опрема за потребите на Министерство за здравство 26/08/2019 349,419 мкд
58 Друштво за производство,градежништво,услуги и трговија МАРТИН ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Изработка на проектно-техничка документација – Основен проект за изработка на дво-воден кров и поправки на оштетувања од протекувања на објект од ЈЗУ ЗД Дебар 23/07/2019 293,820 мкд
59 Друштво за авторски и други сродни права ЛИЦЕНЦА МК 2000 ДООЕЛ Скопје Избор на Авторска агенција за привремено вработување – АНГАЖИРАЊЕ НА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО ПРЕКУ КОЈА ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ИСПЛАТАТА НА ДОГОВОРИТ… 21/03/2019 290,280 мкд
60 Друштво за производство,градежништво,услуги и трговија МАРТИН ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Изработка на проектно-техничка документација – Основен проект за замена на кровна покривка и поправки на оштетувања од протекувања на ЈЗУ Здравствен дом “Д-р Хаим Абраванел”, Битол… 23/07/2019 237,180 мкд
61 Друштво за архитектонски дејности, надзор и инженеринг МБМ АРХИТЕКТИ ДООЕЛ Скопје Вршење на стручен надзор над реконструкција на кров на ЈЗУ Завод за нефрологија, Струга 30/07/2019 212,400 мкд
62 Градежен институт МАКЕДОНИЈА АД-Скопје Изработка на Ревизија на основен проект за реконструкција и адаптација на простории во ОБ Кавадарци со оформување на центар за палиативно лекување 26/07/2019 198,594 мкд
63 Акционерско друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје Осигурување при регистрација на службените возила на Министерството за здравство 5/6/2019 183,860 мкд
64 Друштво за инженеринг, проектирање и консалтинг ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО увоз-извоз Скопје Изработка на Ревизија на проектно-техничка документација на основен проект за Реновирање и адаптација на ЈЗУ УК Урологија во УКЦ “Мајка Тереза”, Скопје 23/07/2019 142,072 мкд
65 ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ Скопје Систематски здравствен преглед на вработени и ангажирани лица во Министерство за здравство 21/05/2019 114,400 мкд
66 Друштво за трговија и услуги АДВАНС МЕДИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Хардверска и мрежна опрема за потребите на Министерство за здравство 9/8/2019 100,052 мкд
67 Друштво за вештачења, консалтинг и обуки БАСМЕ-КТ ДОО Скопје Изработка на физибилити студија и анализа на можностите и капацитетите на услугата “Брза помош/Pre-hospital Health Care”и домашна посета, со цел изнаоѓање најдобар модел за воспост… 29/01/2019 91,450 мкд
68 Друштво за производство,трговија и услуги увоз-извоз 30 ТИ МАРТ ДООЕЛ Радовиш Набавка, транспорт и монтажа на сталажи со метални полици 21/05/2019 84,748 мкд
69 Друштво за инженеринг, проектирање и консалтинг ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО увоз-извоз Скопје Изработка на Ревизија на проектно-техничка документација на основен проект за Реновирање и адаптација на ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ – Ургентен центар во УКЦ “Мајка Тереза”, Скопје 23/07/2019 68,440 мкд
70 Друштво за трговија и услуги ЕКСЕЛЕНТ-ПЛУС ДООЕЛ експорт-импорт с.Јурумлери Скопје Клима уреди, монтажа демонтажа сервис 27/08/2019 61,360 мкд
71 Друштво за трговија и услуги КЛИМА ТРЕНД ДООЕЛ Скопје Хардверска и мрежна опрема за потребите на Министерство за здравство 14/08/2019 49,578 мкд
72 Друштво за проектирање,инженеринг,трговија и услуги ХИДРО ГРАДЕЖЕН ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје Изработка на Ревизија на основен проект за реконструкција и адаптација на КАРИЛ -Универзитетска Клиника за анестезија, реанимација и интензивно лекување 12/4/2019 48,380 мкд
73 Трговско друштво за промет и услуги АСКОМ Александар и Горан ДОО експорт-импорт Скопје Хардверска и мрежна опрема за потребите на Министерство за здравство 5/8/2019 42,802 мкд
74 Друштво за инженеринг, проектирање и консалтинг ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО увоз-извоз Скопје Изработка на Ревизија на основен проект за реконструкција и адаптација на простории во Институт за белодробни заболувања кај децата – Козле, со оформување на центар за цистична фиб… 30/07/2019 42,126 мкд
75 Друштво за инженеринг, проектирање и консалтинг ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО увоз-извоз Скопје Изработка на Ревизија на проектно-техничка документација на основен проект за изработка на дво-воден кров и поправки на оштетувања од протекувања на објект од ЈЗУ ЗД Дебар 23/07/2019 31,152 мкд
76 Трговско друштво ЕВИ ИНТЕРНАТИОНАЛ ТРАДЕ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Тонери 9/5/2019 27,801 мкд
77 Друштво за агенциски и туристички работи и други услуги БТ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје услуги 23/04/2019 26,880 мкд
78 Друштво за инженеринг, проектирање и консалтинг ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО увоз-извоз Скопје Изработка на Ревизија на проектно-техничка документација на основен проект за Реновирање на Амбуланта на ЈЗУ УК за уво, нос и грло, во УКЦ “Мајка Тереза”, Скопје 23/07/2019 26,432 мкд
79 Друштво за инженеринг, проектирање и консалтинг ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО увоз-извоз Скопје Изработка на Ревизија на проектно-техничка документација на основен проект за замена на кровна покривка и поправки на оштетувања од протекувања на ЈЗУ Здравствен дом “Д-р Хаим Абра… 23/07/2019 21,240 мкд
80 Друштво за агенциски и туристички работи и други услуги БТ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје агенциски услуги 13/05/2019 19,458 мкд
81 Друштво за туризам КОМПАС ХОЛИДЕЈС ДООЕЛ Скопје туристички услуги 3/4/2019 18,298 мкд
82 AСУЦ ”Боро Петрушевски” на град Скопје Технички преглед на службените возила на Министерството за здравство 20/05/2019 10,499 мкд
83 Друштво за производство, промет, трговија и услуги ТРИНИКС ДООЕЛ Скопје Тонери ОКИ 15/07/2019 5,900 мкд
84 Друштво за трговија, сервис и монтажа на компјутерски компоненти и аудио и видео опрема ГЕРА КОМ ПЛУС ДОО Скопје сервис на ласерски принтер 2/4/2019 5,310 мкд
85 д.п.п. Вамаско – Скопје Стакло 6мм 26/09/2019 3,001 мкд
86 Друштво за производство, промет, трговија и услуги ТРИНИКС ДООЕЛ Скопје тонер херох 16/07/2019 2,832 мкд
87 Друштво за вработување на инвалидни лица, производство и услуги МАГНАСКЕН ДОО Скопје услуги 28/05/2019 1,475 мкд
88 ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје осигурување 28/08/2019 1,008 мкд
89 ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје осигурување 28/08/2019 560 мкд