Клинички патеки – ЈЗУ УК ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА

1. Игвинална хернија
2. Диспепсио, Гастродуоденален улкус
3.Апендицитис акута
4.Холециститис хроника калкулоза
5.Вентрална хернија
6.Малигном на ректум
7.Малигном на црн дроб
8.Малигнон на панкреас
9.Малигном на желудник
10.Слезина, хематолошки индикации за спленектомија

Остави коментар